بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس
۰۲ آبان ۱۳۹۵
تحریریه بیلدینگ پلاس

حجم منبع انبساط چگونه محاسبه می شود

منابع انبساط عموما در حجم های مختلف در بازار یافت می شوند. در انتخاب یک منبع انساط مناسب برای سیستم حرارت مرکزی تعیین حجم منبع انبساط نقشی اساسی دارد. چراکه درصورت متناسب نبودن حجم منبع انبساط انتخابی برای سیستم ممکن است مشکلاتی چون سر رفتن آب از منبع در زمانی که حجم آب در گردش در اثر حرارت زیاد می شود یا تلفات بیش از حد آب گرم داخل منبع و یا عدم تامین فشار مناسب در سیستم رخ دهد.

خرید منبع انبساط

همانطور که پیش از این گفتیم به طور کلی منابع انبساط مخازنی هستند که جهت تحمل فشار اضافی سیال گرم شده و جبران کمبود آب در گردش در سیستم های حرارت مرکزی بکار می روند و در مقالات پیشین منبع انبساط باز و انواع منابع انبساط بسته را بررسی نمودیم. همچنین منبع انبساط عایق دار به عنوان یک محصول جدید از دسته منابع انبساط باز که در پوسته فلزی آن عایق پلی یورتان تزریق شده است معرفی شد.

حجم منبع انبساط به حداکثر دما و حداکثر فشاری که برای سیستم در نظر گرفته می شود، حجم آب در گردش موجود در سیستم، افزایش حجمی که ممکن است در حداکثر دمای پیش بینی شده برای آب اتفاق بیافتد و ظرفیت حرارتی دیگ و برخی پارامترهای دیگر وابسته می باشد. پارامتر های تعیین کننده در منابع انبساط بسته و منابع انبساط باز متفاوت است. حتی در تعیین حجم منابع انبساط بسته دیافراگمی و منابع انبساط بسته با سیستم هوای فشرده نیز تفاوتهایی وجود دارد.

حجم منبع انبساط باز چگونه محاسبه می شود

برای محاسبه حجم منبع انبساط باز، متد های متفاوتی وجود دارد. علمی ترین روش که در کتابهای استاندارد و هندبوک آمده است اینگونه است که ابتدا حجم اولیه آب در گردش موجود در سیستم حرارت مرکزی را محاسبه می نمایند و سپس براساس پارامتر های عملکردی که برای سیستم در نظر گرفته اند مانند اختلاف درجه حرارتی که آب داخل سیستم پیدا می کند افزایش حجم آن محاسبه می شود و در نهایت حجم مخزن انبساط باز مورد نیاز محاسبه می گردد.

برای محاسبه حجم آب داخل سیستم حرارت مرکزی جداول مختلفی از جمله وزن آب موجود در یک متر طول لوله با قطرهای مختلف و جدول تعین درصد افزایش حجم آب در دماهای  مختلف که در کتب تاسیساتی و هندبوک آمده است استفاده میگردد. این روش بدلیل نیاز به محاسبه حجم آب داخل لوله ها، کلکتورها، دیگ و سایر تجهیزات موجود در سیستم حرارت مرکزی نسبتا روشی مشکل بوده و در نهایت نیز با تقریب زیادی همراه است. بنابراین عموما کارشناسان از فرمولهای تجربی برای محاسبه حجم منبع انبساط باز استفاده می نمایند. نتیجه این فرمولهای تجربی در تعیین حجم منبع انبساط باز نسبتا پاسخی منطقی و مناسب است.

با توجه به ظرفیت حرارتی دیگی که برای سیستم حرارت مرکزی در نظر گرفته شده است از فرمول سریع زیر حجم منبع انبساط باز تعیین می گردد:

V=Q*1.5/1000

در این فرمول:

V حجم منبع انبساط باز به لیتر

Q ظرفیت حرارتی دیگ در نظر گرفته شده برای سیستم حرارت مرکزی برحسب کیلوکالری بر ساعت

در سیستم انگلیسی فرمول زیر حاکم است:

V=Q/10000

و در این فرمول:

V حجم منبع انبساط باز به گالن

Q ظرفیت حرارتی دیگ در نظر گرفته شده برای سیستم حرارت مرکزی برحسب بی تی یو بر ساعت

البته برای جلوگیری از سرریز آب در منبع انبساط باز می توان ضریب اطمینانی  تا ۱٫۵ برای حجم منبع در نظر گرفت.

محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز

همانطور گفتیم نصب منیع انبساط باز بر روی سیستم حرارت مرکزی توسط دو لوله رفت و برگشت انجام می گیرد. قطر لوله های رابط بین سیستم انتقال آب در گردش با منبع انبساط باز توسط فرمول های زیر محاسبه می شود:

d1=15+1.5*(Q/1000)^1/2

و

d2=15+(Q/1000)^1/2

که در این دو فرمول:

d1 قطر لوله رفت برحسب میلی متر

d2 قطر لوله برگشت برحسب میلی متر

Q ظرفیت حرارتی دیگ در نظر گرفته شده برای سیستم حرارت مرکزی برحسب کیلوکالری بر ساعت

قطر لوله های فولادی به اینچ است. برای یافتن نمره لوله معادل قطر بایستی قط بدست آمده از فرمول بابلا را به اینچ تبدیل نموده و نزدیکترین قطر اسمی لوله فولادی به آن را انتخاب نمود.

جدولی که در زیر مشاهده می کنید حجم منبع انبساط باز و قطر لوله های رابط را براساس ظرفیت حرارتی دیگ تعیین می کند.این جدول از کتاب “روش نوین محاسبات و مبانی طراحی تاسیسات” نوشته مهندس منصوری برداشت شده است.

جدولی شامل ظرفيت ديگ برای تعيين تخمينی حجم منبع انبساط باز و قطر لوله های رابط

برآورد حجم منبع انبساط باز و قطر لوله های رفت وبرگشت رابط

در استفاده از جدول بایستی ضریب اطمینانی معادل ۱٫۵ اعمال نمود. برای تعیین حجم منبع انبساط عایق دار نیز مشابه روش گفته شده برای تعیین حجم منبع انبساط باز عمل می نماییم.

حجم منبع انبساط بسته چگونه محاسبه می شود

همانطور که در مقالات پیشین گفتیم منبع انبساط بسته را با توجه به ساختار و مکانیزم عملکردی به دو دسته عمده تقسیم می شود:

 • منبع انبساط بسته قابل تنظیم
 • منبع انبساط  بسته دیافراگمی

حجم منبع انبساط بسته قابل تنظیم با فرمول زیر تعیین می شود:

Vt=(0.00041*T-0.0466)*Vs/((Pa/Pf)-(Pa/Po))

در این فرمول:

Vt حجم مخزن انبساط بسته قابل تنظیم

Vs حجم تخمینی آب موجود در سیستم بدون حجم آب منبع انبساط برحسب گالن

T دمای متوسط سیستم حرارت مرکزی در هنگام کار بر حسب درجه فارنهایت

Pa فشار جو در محل نصب منبع انبساط برحسب پوند بر اینچ مطلق

Pf فشار در نظر گرفته شده برای سیستم پس از پرکردن با آب و قبل از راه اندازی برحسب پوند بر اینچ مطلق

Po حداکثر فشار کار سیستنم در حالت کار عادی برحسب پوند بر اینچ مطلق

 

و حجم منبع انبساط بسته دیافراگمی با فرمول:

Vt=(0.00041*T-0.0466)*Vs/(1-(Pf/Po))

در این فرمول:

Vt حجم مخزن انبساط بسته دیافراگمی

Vs حجم تخمینی آب موجود در سیستم بدون حجم آب منبع انبساط برحسب گالن

T دمای متوسط سیستم حرارت مرکزی در هنگام کار بر حسب درجه فارنهایت

Pf فشار در نظر گرفته شده برای سیستم پس از پرکردن با آب و قبل از راه اندازی برحسب پوند بر اینچ مطلق

Po حداکثر فشار کار سیستنم در حالت کار عادی برحسب پوند بر اینچ مطلق

با توجه به مشکلاتی که در محاسبه حجم منبع انبساط بسته توسط فرمول های ارائه شده پیش می آید مانند محاسبه حجم کل آب داخل سیستم و تعیین فشارهای مختلف، در کتاب “روش نوین محاسبات و مبانی طراحی تاسیسات” نوشته مهندس منصوری جداول محاسبات سریع زیر پیشنهاد شده است. در این جداول با توجه به ارتفاع ساختمان و ظرفیت دبگ موجود در سیستم حرارت مرکزی حجم منبع انبساط تعیین می گردد.

جدول محاسبه حجم منبع انبساط بسته قابل تنظيم براساس ظرفيت ديگ و ارتفاع ساختمان

محاسبه حجم منبع انبساط بسته قابل تنظیم

جدول محاسبه سريع حجم منبع انبساط بسته ديافراگمی براساس ظرفيت ديگ و ارتفاع ساختمان

محاسبه حجم منبع انبساط بسته دیافراگمی

در استفاده از جداول بایستی ضریب اطمینانی معادل ۱٫۵ اعمال نمود. منبع انبساط بسته برای نصب بر رو ی لوله اصلی دیگ در نظر گرفته شده است.

همچنین قطر لوله رابط اتصال منبع انبساط بسته به سیستم حرارت مرکزی در جدول زیر بر اساس حجم منبع انتخابی تعیین شده است.

جدولی شامل محاسبات سريع قطر لوله رابط منبع انبساط بسته

قطر لوله رابط منبع انبساط بسته

در این مقاله نحوه تعیین حجم منبع انبساط که در سیستم حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی شد و جداولی برای تعیین سریع حجم این منابع ارائه گردید. لطفا تجربیات خود را در این زمینه برای بهره برداری سایرین در بخش نظرات بنویسید.

 

تحریریه کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس امری حرفه ای و اخلاقی است”

Review: 4.98 - "حجم منبع انبساط چگونه محاسبه می شود" by , written on آبان ۲, ۱۳۹۵

منابع انبساط عموما در حجم های مختلف در بازار یافت می شوند. در […]

مقالات مرتبط

تصوير منبع انبساط عايق دار سفيد

منبع انبساط عایق دار چیست

این مقاله به معرفی منبع انبساط عایق دار و بررسی مزایای این منابع به عنوان یک راهکار بهینه سازی مصرف انر ...

چند منبع انبساط بسته در سايزهاي مختلف

منبع انبساط بسته

پیش از این از لزوم استفاده از مخازنی جهت تحمل فشار اضافی سیال گرم شده و جبران کمبود آب در گردش در سیستم ...

منبع انبساط آبگرمکن خورشیدی

منبع انبساط سیستم گرمایش خورشیدی

منبع انبساط سیستم گرمایش خورشیدی یکی از تجهیزات جانبی هستند که برای کنترل فشار آبگرم در برخی از انواع س ...

دیدگاه ( 3 )

 1. شاهین نصیری۱۲ آذر ۱۳۹۵

  این روشهای سریع محاسبه حجم منابع انبساط بسته جالبن.

  پاسخ
  • تحریریه بیلدینگ پلاس۱۳ آذر ۱۳۹۵

   سپاس

   پاسخ
 2. محسن قمی۱۱ اسفند ۱۳۹۶

  سلام.خدمت همه عزیزانی که در نشر این مقاله تلاش کردن
  خیلی مطالبتون خوبه .از همگی ممنون .

  پاسخ

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*ورود به بخش بررسی محصولات