همراهان بیلدینگ پلاس

سوابق تحصیلی

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت

جایگاه شغلی

مهندس ناظر

فاطمه بیگی
لامپ ال ای دی روی پول آبی به واحد یورو
سوابق تحصیلی

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت

جایگاه شغلی

فاطمه بیگی

فاطمه بیگی
وال واشر ال ای دی در فضای داخلی
سوابق تحصیلی

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت

جایگاه شغلی

فاطمه بیگی

فاطمه بیگی
سوابق تحصیلی

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت

جایگاه شغلی

فاطمه بیگی

فاطمه بیگی
کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02126415104