گزارش بازار مسکن تهران در فروردین ماه 97

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال 1397 >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در فروردين ماه سال 1397،تعداد معاملات آپارتمان های مسکوني شهر تهران به 0/5 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/59 و 3/6 درصد کاهش نشان می دهد. حجم معاملات در فروردين ماه طبق روال هرساله و تحت تاثير تعطیلات نوروز در سطحی بسيار پايين تر از ساير ماه های سال رقم خورده و لذا کاهش تعداد معاملات ثبت شده در اين ماه نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از اين موضوع می باشد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريقبنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55/3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29/5 درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی <تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران>می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در فروردین ماه سال 1397 حاکی از آن است که از مجموع 5046 واحد مسکونی معامله شده واحد های تا پنج سال ساخت با سهم 42/5 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با فروردين ماه سال قبل 3/2 واحد درصد کاهش یافته  ودر مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال 1397 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/5 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 4هر کدام با سهم يکسان 8/4 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 8، 7، 15، 11، 1) بوده و 12 منطقه باقی مانده 28/9 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال 1397

ریسه ال ای دی نواری

ریسه ال ای دی نواری ( نواری LED )

تحولات قيمت مسکن

در فروردين ماه سال 1397 ،متوسط قيمت يک متر مربع زیر بنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55/3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 درصد کاهش و 29/5 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 ( معادل 46/7 درصد ) و کمترین میزان رشد به منطقه 19 (معادل 4/0 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 116/4میلیون ریال به منطقه 1و کمترین آن با 26/4 میلیون ریال به منطقه 18تعلق داشته است ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 43/9 و 33/9 درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

لامپ سی او بی

لامپ سی او بی ( چراغ COB )

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در فروردین ماه سال 1397 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “25 تا 30 “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 10/7 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتی “30تا 35 “و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 10/2 و 8/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . دراين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که57/7 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (55/3 ميليون ريال ) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی درفروردين ماه سال 1397 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیر بنای “60تا 70 “متر مربع معادل 15/7 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”50 تا 60 “و “70 تا 80  “متر مربع به ترتيب با سهم های 15/5 و 11/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحد های مسکونی با سطح زیر بنای کمتر از 80متر مربع،56/2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در فروردين ماه سال 1397،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1000 تا 2000 “ميليون ريال بااختصاص سهم23/3 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”2000 تا 3000 “و “3000 تا 4000 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص سهم 17/3 و 11/4 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 56/4 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در فروردين ماه سال 1397 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/4 و 9/3 درصد رشد نشان می هد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی ) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه (100=1395 ) معادل 33/1 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

لامپ اس ام دی

لامپ SMD ( لامپ اس ام دی )

جمع بندی

در فروردين ماه سال 1397 متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 55/3 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29/5 درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی اين ماه 5/0 هزار فقره بود که نسبت به فروردين ماه سال 1396 معادل 6/3  درصد کاهش دارد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردين ماه سال 1397 مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوری کهشاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/4 و 9/3 درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحد های مسکونی انجام شده در مناطق 22گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1397 / 02 / 08
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433