گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه ۹۶

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1396 >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در بهمن ماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 18/4 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 17/7 درصد افزايش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 22/3 درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نماید ، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی <تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران> می باشد .

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در بهمن ماه سال 1396 حاکی از آن است که از مجموع 18392 واحد مسکونی معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم48/7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با بهمن ماه سال قبل 5/2 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل با سهم واحدهای با قدمت بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه ساال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/0درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 11/1 و 9/6 درصدی  در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .در مجموع 73/3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،1 ،10 ،3 ،7 و 11 )بوده و 12 منطقه باقيمانده 26/7 درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در بهمن ماه سال 1396

ریسه ال ای دی نواری

ریسه ال ای دی نواری ( نواری LED )

تحولات قيمت مسکن

در بهمن ماه سال 1396 ،متوسط قيمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکي شهر تهران 55/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/1 و 22/3 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5( معادل 37/8 درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه 20( معادل 12/6 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 115/4 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 24/3 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور يکسان 14/0 درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در يازده ماهه سال 1396

در يازده ماهه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به168/9 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 12/8 درصدی را نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 48/2
ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10/1 درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در یازده ماهه سال های 96-1394

لامپ سی او بی

لامپ سی او بی ( چراغ COB )

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در بهمن ماه سال1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “30 تا 35 “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 9/2 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “35
تا 40 “و “25 تا 30 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های  8/6 و 8/5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. دراين ماه، توزيع حج معاملات به گونه ای بوده است که 56/2 درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (55/1 ميليون ريال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال 1396 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تا 70 “متر مربع معادل 14/4 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع  به ترتیب با سهم های  13/0 و 12/4 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 49/7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال بااختصاص سهم 10/6 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”2000 تا 2500 “و “1000 تا 1500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 9/4 و 8/8 درصد در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 50/2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/5 و 9/3 درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مساکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزینه مسکن  (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی ) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی (بر اساس سال پايه 100=1395 ) معادل 33/1 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

لامپ اس ام دی

لامپ SMD ( لامپ اس ام دی )

جمع بندی

در بهمن ماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحدمسکونی در شهر تهران به ترتيب به 18/4 هزار فقره و 55/1 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 17/7 و 22/3 درصد افزايش نشان می دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طی بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه شش ماه اخير بوده است. به طور که اين موضوع سبب گرديده است تادر مجموع، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در يازده ماهه سال 1396 در مقايسه با مدت مشابه سالقبل از افزايش 12/8 درصدی برخوردار گردد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در بهمن ماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره میی باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و درکل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/5 و 9/3 درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی 

تاریخ : 1396 / 12 / 06
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433