بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس

گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه ۹۶

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۸/۴ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷/۷ درصد افزايش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵/۱ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲/۳ درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نماید ، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی <تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران> می باشد .

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۸۳۹۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم۴۸/۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با بهمن ماه سال قبل ۵/۲ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل با سهم واحدهای با قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه ساال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۰درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با سهم های ۱۱/۱ و ۹/۶ درصدی  در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .در مجموع ۷۳/۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۲ ،۸ ،۱۴ ،۱ ،۱۰ ،۳ ،۷ و ۱۱ )بوده و ۱۲ منطقه باقيمانده ۲۶/۷ درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در بهمن ماه سال ۱۳۹۶

تحولات قيمت مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ ،متوسط قيمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکي شهر تهران ۵۵/۱ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۱ و ۲۲/۳ درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵( معادل ۳۷/۸ درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۲۰( معادل ۱۲/۶ درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل ۱۱۵/۴ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۲۴/۳ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور يکسان ۱۴/۰ درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در يازده ماهه سال ۱۳۹۶

در يازده ماهه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به۱۶۸/۹ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش ۱۲/۸ درصدی را نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۸/۲
ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰/۱ درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در یازده ماهه سال های ۹۶-۱۳۹۴

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در بهمن ماه سال۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “۳۰ تا ۳۵ “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۹/۲ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “۳۵
تا ۴۰ “و “۲۵ تا ۳۰ “ميليون ريال به ترتيب با سهم های  ۸/۶ و ۸/۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. دراين ماه، توزيع حج معاملات به گونه ای بوده است که ۵۶/۲ درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۵/۱ ميليون ريال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “۶۰ تا ۷۰ “متر مربع معادل ۱۴/۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”۵۰ تا ۶۰ “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع  به ترتیب با سهم های  ۱۳/۰ و ۱۲/۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۴۹/۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ “ميليون ريال بااختصاص سهم ۱۰/۶ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ “و “۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص ۹/۴ و ۸/۸ درصد در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۰/۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۵ و ۹/۳ درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مساکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزینه مسکن  (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی ) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی (بر اساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۵ ) معادل ۳۳/۱ درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحدمسکونی در شهر تهران به ترتيب به ۱۸/۴ هزار فقره و ۵۵/۱ ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۷/۷ و ۲۲/۳ درصد افزايش نشان می دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طی بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه شش ماه اخير بوده است. به طور که اين موضوع سبب گرديده است تادر مجموع، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در يازده ماهه سال ۱۳۹۶ در مقايسه با مدت مشابه سالقبل از افزايش ۱۲/۸ درصدی برخوردار گردد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره میی باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و درکل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۵ و ۹/۳ درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی 

Review: 0 - "گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه ۹۶" by , written on اسفند ۶, ۱۳۹۶

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ >که برگرفته […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*بررسی چیلر تراکمی رفت و برگشتی