گزارش بازار مسکن تهران در اسفند ماه 96

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال 1396 >که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در اسفندماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 12/3 هزار واحد مسکونی رسيدکه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش اندک 0/5 درصدی را نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 57/6 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26/1درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی <تحوالت بازار معاملات مسکن شهر تهران >می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در اسفندماه سال 1396 حاکی از آن است که از مجموع 12307 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46/5 درصدبیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با اسفندماه سال قبل 4/6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل باسهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند ماه سال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/3 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 4 هر کدام با سهم يکسان 9/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.. در مجموع 73/9 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،2 ،4 ،1 ،10 ،8 ،14 ،7 ،3 و 6 )بوده و 12 منطقه باقی مانده 26/1 درصد از کل تعدا معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال 1396

ریسه ال ای دی نواری

ریسه ال ای دی نواری ( نواری LED )

تحولات قيمت مسکن

در اسفندماه سال 1396 ،متوسط قيمت يک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکي شهر تهران57/6 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/6 و 26/1 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به
منطقه 5 (معادل 40/9 درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه 18 (معادل 1/11 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یکمتر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 123/7 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 24/1 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 25/9 و 11/1 درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1396

در سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 181/2 هزار واحد مسکونی بالغ گرديدکه در مقايسه با سال پيش از آن، 11/8 درصد افزايش نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 49/0 ميليون ريال بوده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل 11/5 درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در سال های 96-1394

لامپ سی او بی

لامپ سی او بی ( چراغ COB )

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در اسفند ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “30 تا 35 “ميليون ريال به ازاي هر متر مریع بنا با سهم 8/1 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی”25
تا 30 “و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 7/9 و 7/8درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. دراين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 54/5 درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتراز متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (6/57 ميليون ريال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در اسفند ماه سال 1396 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تا 70 “متر مربع معادل 14/0 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتیب با سهم های 12/9 و 12/0 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 48/8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اسفندماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1000 تا 2000 “ميليون ريال بااختصاص سهم 18/2 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”2000 تا 3000 “و “3000 تا 4000 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص سهم 15/8 و 11/4 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 47/7 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در اسفندماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/5 و 9/4 درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قرار دادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزینه مساکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی (در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پايه 100=1395 ) معادل 33/1 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

لامپ اس ام دی

لامپ SMD ( لامپ اس ام دی )

جمع بندی

در اسفندماه سال 1396 متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 57/6 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26/1 درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 12/3 هزار فقره بود که نسبت به اسفندماه سال 1395 رشد اندک 0/5 درصدی دارد. بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1396 از روند رو به رشدی برخوردار بود؛ به طوری که تعداد معاملات انجام شده در اين سال نسبت به سال قبل با 11/8 درصد افزايش همراه بود. همچنين متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی نيز درسال مزبور افزايش 11/5 درصدی را تجربه نمود. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اسفندماه سال 1396 مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوری که شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و درکل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/5 و 9/4 درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1397 / 01 / 14
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433