گزارش بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه 97

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397 >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در ارديبهشت ماه سال 1397 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 19/1 هزار واحد مسکونی رسيدکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 278/7 و 16/7 درصد افزايش نشان می دهد. رشد قابل توجه حجم معاملات در ارديبهشت ماه سال 1397 نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از تعداد کم معاملات ثبت شده درفروردين ماه بوده که متاثر از تعطیلات نوروز هرساله در سطحی بسيار پايينتر از ساير ماه های سال رقم می خورد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 59/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/8 درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی <تحوالت بازار معاملات مسکن شهر تهران >می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در ارديبهشت ماه سال1397 حاکی از آن است که از مجموع 19107 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم43/9 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با ارديبهشت ماه سال قبل 3/7 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توضیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران برحسب عمربنا

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 12/8 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتياب با سهم های 8/9 و7/9 درصد در رتبه ای بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب يشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،14 ،10 ،8 ،7 ،15 ،1 و 11 )و 12 منطقه باقی مانده 29/0 از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه سال 1397

ریسه ال ای دی نواری

ریسه ال ای دی نواری ( نواری LED )

تحولات قيمت مسکن

در ارديبهشت ماه سال 1397 ،متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 59/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/2 و 34/8 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5( معادل 53/5 درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه 16( معادل 12/3 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 125/5 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 27/1 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 28/6 و 23/0 درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1397

در دو ماهه نخست سال 1397 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 24/2 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 11/0 درصد افزايش نشان می دهد. در اينمدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهرتهران 57/5 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32/2 درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در دو ماهه نخست سال های 97-1395

لامپ سی او بی

لامپ سی او بی ( چراغ COB )

ساير شاخص های آمار بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع زیر بنادر اردیبهشت ماه سال 1397 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “30 تا 35 “میلیون ریال به ازای هر متر مربع  بنا با سهم 9/0 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “25 تا 30 “و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 8/9 و 8/4 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 58/1 درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (59/8 ميليون ريال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در ارديبهشت ماه سال 1397 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحد های مسکونی با زیر بنای  “60 تا 70 “متر مربع معادل 15/6 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتيب با سهم های 15/3 و 12/4 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در آبان ماه،واحدهای مسکونی با سطر زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 55/6 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در ارديبهشت ماه سال 1397 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحدحاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمت مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1000 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم 20/5 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش “2000 تا 3000 “و “3000 تا 4000 “ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم های 17/5 و 11/5 درصدی دررتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 51/4 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتراز 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در ارديبهشت ماه سال 1397 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه  سال قبل به ترتيب 11/0 و 9/6 درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی ( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی )براساس سال پايه 100=1395 )معادل 33/1 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

لامپ اس ام دی

لامپ SMD ( لامپ اس ام دی )

جمع بندی

در ارديبهشت ماه سال 1397 متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 59/8 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/8 درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی اين ماه 19/1 هزار فقره بود که نسبت به ارديبهشت ماه سال 1396 معادل 16/7 درصد افزايش دارد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در ارديبهشت ماه سال 1397 مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد،به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب11/0 و 9/6 درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1397 / 03 / 07
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433