بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس
۰۷ آبان ۱۳۹۷
تحریریه بیلدینگ پلاس

گزارش بازار مسکن تهران در مهر ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشرشده است. بر اساس اين گزارش:

در مهرماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۹/۴ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹/۵ و ۳۲/۳ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶/۱ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶/۴ و ۸۳/۵ درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» ميباشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۹۳۵۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴/۵ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با مهرماه سال قبل ۱/۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توضیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵/۸ درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۲ و ۴ به ترتيب با سهم های ۹/۷ و ۸/۸ درصد در در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۴/۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهر ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراوانی شامل مناطق ۵ ،۲ ،۴٫ ،۱۰ ،۱ ،۷ ،۸ ،۱۴ ،۱۵ و ۳ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶/۰ درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در مهر ماه سال ۱۳۹۷

تحولات قيمت مسکن

در مهر ماه سال ۱۳۹۷ ،متوسط قیمت یک  متر مربع زیر بنای واحد مسکونی  معامله شده از طریق، بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶/۱ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶/۴ و ۸۳/۵ درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ ( معادل ۱۰۴/۶ درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۱۲ ( معادل ۴۱/۴) درصد تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق۲۲ گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۸۷/۷ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۳۶/۱ ميليون ريال به منطقه ۱۶ تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۸۲/۹ و ۵۸/۹ درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفت ماهه سال ۱۳۹۷

در هفت ماهه سال ۱۳۹۷،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۴/۳ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۱۴/۹ درصد کاهش نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۷۰/۱ ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵/۴ درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در هفت ماهه سال های ۹۷-۱۳۹۵

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در مهر ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتي “۶۰ تا ۷۰ “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۹/۷ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده ودامنه های قیمتی “۵۰ تا ۶۰ “و “۴۰ تا ۵۰ “ميليون ريال به ترتيب با سهم های ۹/۴ و ۹/۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۴/۲ درصد واحدهای مسکونی باقیمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۸۶/۱ ميليون ريال ) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا ( میلیون ریال / درصد )

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در مهر ماه سال  ۱۳۹۷  نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحد های مسکونی با زیر بنای  “۵۰ تا ۶۰ “مترمربع معادل ۱۴/۶ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “۶۰ تا ۷۰  “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴/۵ و ۱۱/۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۳/۲ درصد از معاملات  انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا (متر مربع / درصد )

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهرماه سال ۱۳۹۷،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ “ميليون ريال با اختصاص سهم ۱۷/۸ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي دارای ارزش”۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ “و “۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ “ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم های ۱۶/۰ و ۱۱/۲ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۴۸/۴ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتراز ۶۰۰۰ ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی ( میلیون تومان / درصد )

تحولات اجاره بهای مسکن

در مهرماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۵/۰ و ۱۲/۶درصد رشد نشان می دهد. خاطر نشان می نمايد سهم هزينه مسکن ( اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غيرشخصی ) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصارفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ )معادل ۳۳/۱ درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بها کالا و خدمات مصرفی، قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل (درصد)

جمع بندی

در مهرماه سال ۱۳۹۷ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۸۶/۱ ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳/۵ درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معامالت انجام شده طی اين ماه ۹/۴  هزار فقره بود که نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲/۳ درصد کاهش دارد. در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۴/۳ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۱۴/۹ درصد کاهش نشان می دهد. همچنين بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده
در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴/۵ درصد بيشترين سهم رابه خود اختصاص داده اند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۵/۰ و ۱۲/۶ درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

منبع: بانک مرکزی 

Review: 3 - "گزارش بازار مسکن تهران در مهر ماه ۹۷" by , written on آبان ۷, ۱۳۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷»که برگرفته از آمارهای […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*چمن مصنوعی و نحوه اجرای آن