بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس
۰۷ شهریور ۱۳۹۷
تحریریه بیلدینگ پلاس

گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ »که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشرشده است. بر اساس اين گزارش:

در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۲/۰ هزار واحد مسکونی رسيدکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۱/۲ و ۳۳/۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴/۰ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶/۱ و ۶۲/۱ درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۰۰۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴/۳ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با مرداد ماه سال قبل ۲/۴ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با سهم های ۹/۷ و ۸/۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۰/۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۲ ،۱۰ ،۱۴ ،۱ ،۷ ،۱۵ ،۸ و ۱۱ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹/۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۷

تحولات قيمت مسکن

در مرداد ماه سال ۱۳۹۷، متوسط قيمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴/۰ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶/۱ و ۶۲/۱ درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ ( معادل ۸۱/۸ درصد ) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۱۲ ( معادل ۲۵/۳ درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۵۷/۶ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۳۱/۱ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۵۹/۳ و ۳۷/۴ درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷

در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶۴/۶ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۷/۳درصد کاهش نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۴/۸ ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵/۵ درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در پنج ماه نخست سال های ۹۷-۱۳۹۵

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “۳۰ تا ۴۰ “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲/۴ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “۴۰ تا ۵۰ “و “۵۰ تا ۶۰ “ميليون ريال به ترتيب با سهم های ۱۲/۰ و ۱۰/۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حج معاملات به گونه ای بوده است که ۵۷/۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۷۴/۰ ميليون ريال معامله شده اند.)

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحد های مسکونی با زیر بنای “۶۰ تا ۷۰″مترمربع معادل ۱۵/۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “۵۰ تا ۶۰ “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴/۵ و ۱۲/۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵/۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا (متر مربع / درصد )

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مردادماه سال ۱۳۹۷ ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی ازآن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ “ميليون ريال بااختصاص سهم ۱۵/۹درصد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ “و “۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ “ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم های ۱۳/۷ و ۱۱/۴ درصدی دررتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۱/۳ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۵۰۰۰ ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در مردادماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه قبل به ترتيب ۱۴/۱ و ۱۱/۸ درصد رشد نشان می دهد. خاطر نشان می نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از از شخصی و غيرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ ) معادل ۳۳/۱ درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در مردادماه سال ۱۳۹۷ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۷۴/۰ ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۲/۱ درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی اين ماه ۱۲/۰ هزار فقره بود که نسبت به مردادماه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳/۲ درصد کاهش دارد. در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نيز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶۴/۶ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن ۷/۳ درصد کاهش نشان می دهد. همچنين بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴/۳ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۴/۱ و ۱۱/۸ درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

Review: 0 - "گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه ۹۷" by , written on شهریور ۷, ۱۳۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ »که برگرفته […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*مصالح نوین ساختمان