بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس
۰۷ مهر ۱۳۹۷
تحریریه بیلدینگ پلاس

گزارش بازار مسکن تهران در شهریور ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال ۱۳۹۷ »که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در شهريورماه سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۰/۳ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۳/۹ و ۳۳/۵ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱/۰ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹/۴ و ۷۴/۱ درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۰۳۳۵ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳/۸ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با شهريور ماه سال قبل ۳/۷ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهريور ماه سال  ۱۳۹۷ حاکی از آن است که  از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵/۹ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با سهم های ۹/۶ و ۹/۱ درصد در رتبه های بعدي قرار گرفته اند. در مجموع ۷۴/۱ درصد از کل تعداد معاملات  انجام شده در شهر تهران در شهریور ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۲ ،۱۰ ،۱۴ ،۸ ،۱ ،۷ ،۱۵ و ۳ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵/۹ درصد از کل تعداد معاملات  را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در شهریور سال ۱۳۹۷

تحولات قيمت مسکن

در شهريور ماه سال ۱۳۹۷ ،متوسط قيمت يک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱/۰ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۴ و ۷۴/۱ درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ ( معادل ۹۲/۱ درصد ) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۱۲ ( معادل ۳۶/۲ درصد ) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۷۶/۰ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۳۵/۴ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۷۵/۳ و ۵۵/۰ درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران (میلیون ریال )

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۷۴/۹ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن،۱۲/۱ درصد کاهش نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۷/۵ ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰/۵ درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در شش ماهه نخست سال های ۹۷-۱۳۹۵

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “۵۰ تا ۶۰ “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع با سهم ۱۰/۵ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “۴۰ تا ۵۰ “و “۶۰ تا ۷۰ “ميليون ريال به ترتيب با سهم های ۱۰/۰ و۹/۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۴/۰ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر ازمتوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۸۱/۰ ميليون ريال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا ( میلیون ریال/ درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی درشهريور ماه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیر بنای  “۶۰تا ۷۰ “مترمربع معادل ۱۴/۸درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “۵۰ تا ۶۰ “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع به ترتيب با سهم های ۱۳/۸ و ۱۲/۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحد های مسکونی با سطح زيربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۳/۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا ( مترمربع / درصد )

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در شهريورماه سال ۱۳۹۷ ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ “ميليون ريال با اختصاص سهم ۱۳/۶ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ “و “۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ “ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم های ۱۱/۲ و ۹/۵ درصدی دررتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۱/۴ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰۰ ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی ( میلیون تومان / درصد )

تحولات اجاره بهای مسکن

در شهريورماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۴/۶ و ۱۲/۴ درصد رشد نشان می دهد. خاطر نشان می نمايد سهم هزينه مسکن ( اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غيرشخصی ) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ ) معادل ۳۳/۱ درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل (درصد)

جمع بندی

در شهريور ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۸۱/۰ ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴/۱ درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی اين ماه ۱۰/۳ هزار فقره بود که نسبت به شهريور ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳/۵ درصد کاهش دارد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نيز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۷۴/۹ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۱۲/۱ درصد کاهش نشان می دهد. همچنين بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳/۸ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۴/۶ و ۱۲/۴ درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحد های مسکونی انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

Review: 0 - "گزارش بازار مسکن تهران در شهریور ماه ۹۷" by , written on مهر ۷, ۱۳۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال ۱۳۹۷ »که برگرفته از […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*نمای شیشه ای