گزارش بازار مسکن تهران در آبان ماه 97

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در آبان ماه سال 1397،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6/9 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 26/7 و 53/6 درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 91/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6/6 و 91/5 درصد کاهش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران » می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آبان ماه سال 1397 حاکی از آن است که از مجموع 6855 واحد مسکونی  معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44/0 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با آبان ماه سال قبل 3/2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران برحسب عمر بنا (واحد مسکونی )

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1397 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15/7 از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم های 9/4 و 8/8 درصد از کل معاملات در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 74/1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان ماه سال جاری  مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،2 ،4 ،10 ،14 ،7 ،8 ،1 ،15 و 3 ) بوده و 12 منطقه باقی مانده 25/9 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال 1397

معرفی انواع لامپ ال ای دی

معرفی و بررسی انواع لامپ ال ای دی

تحولات قيمت مسکن

در آبان ماه سال 1397 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 91/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/6 و 91/5 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ( معادل 111/0 درصد ) و کمترين ميزان رشد به منطقه 19 (معادل 48/2 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل 196/3 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 40/9 ميليون ريال به منطقه 19 تعلق داشته است .ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 91/1 و 48/2 درصد افزايش نشان می دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه سال 1397

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در هشت ماهه سال 1397 به 91/1 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 19/9 درصد کاهش نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 72/8 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60/1 درصد افزايش نشان می دهد.

لامپ فیلامنتی

لامپ فیلامنتی ( لامپ LED فیلامانی )

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1397 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “60 تا 70 “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا سهم 9/4 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “50 تا 60 “و “70 تا 80 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 9/1 و 9/0 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 54/5 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (91/8 ميليون ريال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه سال 1397 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحد های مسکونی با زيربنای “50 تا 60” مترمربع معادل 14/4 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “60 تا 70 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتيب با سهم های 13/9 و 11/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 53/3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آبان ماه سال 1397 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی ازآن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 3000 “ميليون ريال بااختصاص سهم 17/1درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش”3000 تا 4500 “و “4500 تا 6000 “ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم های 16/0 و 10/8درصدی دررتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 46/6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتراز 6000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در آبان ماه سال 1397 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال  قبل به ترتيب 17/0 و 14/4 درصد رشد نشان می دهد. خاطر نشان می نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غيرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه  100=1395 ) معادل 33/1 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

پروژکتور وال واشر در نورپردازی

پروژکتور وال واشر در نورپردازی

جمع بندی

در آبان ماه سال 1397 متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 91/8 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91/5 درصد افزايش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی اين ماه 6/9 هزار فقره بود که نسبت به آبان ماه سال 1396 معادل 53/6 درصد کاهش دارد. در هشت ماهه سال 1397 نيز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به91/1 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 19/9 درصد کاهش نشان می دهد. همچنين بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44/0 درصد بيشترين سهم رابه خود اختصاص داده اند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 17/0 و 14/4 درصد رشد نشان می دهد.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1397 / 09 / 10
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433