گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1396

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1396» که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است:

در مهرماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکوني شهر تهران به  13/8هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/4 درصد افزايش نشان ميدهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکي شهر تهران 47/9 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/7درصد افزايش نشان میدهد.

خاطر نشان مينمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران ميباشد.

حجم معاملات مسکن

در مهرماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 13815 واحد مسکونی رسيد که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 34/4 درصد افزايش نشان مي دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1396 حاکي از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت باسهم 46/2 درصد بيشترين سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با مهر ماه سال قبل 5/3 درصد واحد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت(واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/9 درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 10/9 و 9/8درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 0/74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ده منطقه شهر (به ترتيب يشترين فراواني شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،1 ،10 ،7 ،3 و 15 )بوده و 12 منطقه باقي مانده 26/0 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توضیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در مهر ماه سال 1396

تحولات قيمت مسکن

در مهرماه سال 1396 ،متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 47/9 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 7/0 و 8/7 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه17( معادل15/2) درصد( و کمترين ميزان رشد به منطقه12( معادل 1/2درصد)تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکوني معامله شده معادل 102/6 ميليون ريال به منطقه1 و کمترين آن با 22/7 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4/4 و 12/6 درصد افزايش نشان مي دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفت ماهه نخست سال 1396

در ه تماهه نخست سال 1396 ،تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 0/99 هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در ماايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 3/6 درصدي را نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معامالت ملکي در شهر تهران 1/46 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/6 درصد افزايش نشان ميدهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در هفت ماهه نخست سال های96-1394

ساير شاخصهای آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متکر مربع بنا در مهر ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتي “30 تا 35 “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم10/9درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي “25 تا 30 “و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های10/2و 9/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 57/2 درصد واحدهای مسکونی با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (47/9 میلیون ریال)معامله شده اند.

توضیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا(میلیون ریال/درصد)

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

 

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال 1396 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تکا 70 “متکر مربع معادل 3/15 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي”50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتيب با سهم های13/2 و 13/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 50/9 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده برحسب سطح زیر بنا(متر مربع/درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهرماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سه 11/7 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي دارای ارزش “1000 تا 1500 “و “2000 تا 2500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 9/8 و 9/7درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 51/0 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3500 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی(میلیون تومان/درصد)

تحولات اجاره بهای مسکن

در مهرماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/4و 7/5 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غيرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 100=1395 )معادل 33/1درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

جمع بندی

در مهرماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتيب به 13/8 هزار فقره و 47/9 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 34/4 و8/7 درصد افزايش نشان می دهد. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مردادماه و شهريورماه سال جاری (به ترتيب معادل 6/1 و 9/2 درصد)بوده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مهرماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نر تورم در اين دوره می باشد، به طوری که شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/4 و 7/5 درصد رشد نشان می دهد.

متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحد های مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 08 / 07
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433