گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه ۹۶

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1396 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است: در مردادماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکوني شهر تهران به 18 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 23/7 و6/1 درصد افزايش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 46/7 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/6 درصد افزايش نشان می دهد. خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران می باشد.

حجم معاملات مسکن

در مردادماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 17984 واحد مسکونی رسيد که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6/1 درصد افزايش نشان می دهد. برررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکيک عمر بنا در مردادماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46/7 درصد بيشترين سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل 4/8 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت(واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه5 با سهم15/8 درصدی از  معاملات، بيشترین تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 11/0 و 9/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10منطقهشهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق (11،15،1،7،10،8،14،2،4،5)بوده و12 منطقه باقی مانده 27/0 از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در مردادماه سال 1396

تحولات قيمت مسکن

در مردادماه سال 1396 ،متوسط قيمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 46/7 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتییب 1/0 و  6/2 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه6( معادل 11/6 درصد و بيشترين ميزان کاهش به منطقه22 ( معادل 4/0 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنايی مسکونی معامله شده معادل 99/0 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 22/6 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1/1 و 5/5 درصد افزايش نشان مي دهند.

متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماهه نخست سال 1396

در پنج ماهه نخست سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 69/6هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 1/5درصدی نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 45/5 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/5درصد افزايش نشان ميدهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در پنج ماهه نخست سال های 96-1394

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهاي مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در مرداد ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهاي مسکونی در دامنه قيمتی”30 تا 35 “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنابا سهم12/2درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “25 تا 30 “و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های11/3و10/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 59/3درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی (46/7میلیون ریال)معامله شده اند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا به (میلیون ریال /درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در مرداد ماه سال 1396 نشان می دهد، بيشترين سه از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکونی با زيربنای “60 تا70 “متر5 مربع معادل 15/4درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “70 تا 80 “و “50 تيا 60 “متر مربع به ترتیب با سهم های  13/7 و 12/9درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 50/9درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مردادماه سال 1396 ، توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی  از آن است که در ميان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم12/3درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.. واحدهای دارای ارزش “2000 تا 2500 “و “1000 تا 1500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص11/0 و 10/6درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 45/7درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزيع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در مردادماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/1و7/4 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قرار دادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر مناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزینه مسکن(اجاره بهای مسکن اعم از شخصی وغیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پايه 100=1395 )معادل 33/1درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاهاو خدمات مصرفی قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه یک سال قبل(درصد)

جمع بندی

بازار معاملات مسکن شهر تهران در ماه مرداد سال جاری با استقبال متقاضیان خريد مسکن همراه بود؛ به طوری که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اين ماه به 18/0هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب رشد23/7و 6/1 درصدی نشان می دهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46/7ميليون ريال بالغ گرديد که نشانگر رشد 6/2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مردادماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوری که شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/1و7/4 درصد رشد نشان می دهد.

منبع: بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 06 / 29
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433