گزارش بازار مسکن تهران در شهریور ماه ۹۶

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، گزارش (تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال 1396)که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است: در شهريورماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 15/5 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/2 درصد افزايش نشان ميدهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 47/6 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/7درصد افزايش نشان میدهد.

خاطر نشان مينمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي (تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران) ميباشد.

حجم معاملات مسکن

در شهريورماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15545 واحد مسکونی رسید که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 9/2 درصد افزايش نشان ميدهد. بررسي توزيع تعداد واحد های مسکونی معامله شده به تفکيک عمر بنا در شهريورماه سال 1396 حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 47/5 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با شهريور ماه سال قبل 3/9 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سه واحدهای  با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزيع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکوني)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه سال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/9 درصدی  از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 10/9 و 9/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73/6درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،7 ،10 ،1 ،3 و 15 )بوده و 12 منطقه باقی مانده 24/6 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در شهريورماه سال 1396

تحولات قیمت مسکن

در شهريورماه سال 1396 ،متوسط قيمت يک متر مربع زير بنای واحد  مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکي شهر تهران 47/6 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1/9 و9/7 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5( معادل 12/5 درصد)و کمترين ميزان رشد به منطقه 22( معادل 4/0 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل 100/4 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 22/8 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/3 و 7/8  درصد افزايش نشان مي دهد.

متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکوني مناطق شهر تهران (ميليون ريال)

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1396

در شش ماهه نخست سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 85/2 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 2/8 درصدی را نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 45/8 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/2 درصد افزايش نشان مي دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در شش ماهه نخست سالهای 96-1394

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در شهريورماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “30 تا 35 “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 10/9 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي “25 تا 30 “و “35 تا 40 “ميليون ريال هر کدام با سهم يکسان 10/2 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در اين مکان، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 57/5 درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قيمت هر  متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (47/6 ميليون ريال )معامله شده اند.

توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا (ميليون ريال / درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در شهريورماه سال 1396 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تا 70 “متر مربع معادل 14/8 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای ” 70 تا 80 “و “50 تا 60 “متر مربع به ترتيب با سهم های13/4 و 12/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 50/4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا (متر مربع / درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در شهريورماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم 11/4 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش “2000 تا 2500 “و “1000 تا 1500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 10/9 و 9/8 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 43/7 درصد از معاملات به واحدهاي مسکونی با ارزش کمتر از 3000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزيع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني (ميليون تومان / درصد)

تحولات اجاره بهای مسکن

در شهريورماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/6 و 7/6 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياست های کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها و تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصي و غیر شخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پايه 100=1395 )معادل 33/1 درصد مي باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

جمع بندی

در شهريورماه سال 1396 حج معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتيب به 15/5هزار فقره و 47/6 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9/2 و 9/7 درصد افزايش نشان مي دهد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در شهريورماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/6 و 7/6 درصد رشد نشان مي دهد.

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 07 / 10
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433