گزارش بازار مسکن تهران در ديماه 95

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی‌ماه سال 1395، به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.در دی ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44,9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.4 و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن

در دی ماه 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 749 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3,2 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 52.9 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

جدول حجم معاملات مسکن در بازار تهران ديماه 1395

جدول توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 11,2 و 9.9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 13و 1 ) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

نمودار پای حجم معاملات مسکن دی ديماه 1395

نمودار توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در ديماه سال 95

تحولات قیمت مسکن

در دی ماه 1395،‌ متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44.9 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.4و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ( معادل 16.2 درصد) و کمتری رشد متوسط قیمت به منطقه 22 ( معادل 0.8 درصد) تعلق دارد.

جدول تحولات قيمت مسکن در ديماه 95

جدول عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در دی ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیرینای مسکونی معامله شده معادل 101.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

نمودار تحولات قيمت مسکن در بازار در ديماه 95

نمودار متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 1395

در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ترتیب 134,2 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 43.6 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.

جدول تحولات بازار معاملات مسکن در ديماه 95

جدول عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در ده ماهه نخست سال های 95-1393

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دی ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 35 تا 30 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12,8 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 12 درصد و 35 تا 40 میلیون ریال با سهم 10.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که درحدود 61.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (44.9 میلیون ریال) معامله شده اند.

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی در ديماه 95

نمودار توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در ديماه سال – 1395

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنایی هر واحد مسکونی در دی ماه سال 1395 نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم های 13,2 و 13.1 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 51.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنا در ديماه 95

نمودار توزيع فراوانی تعداد واحدهای – مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا در دی ماه سال 1395

 

 

 

 

 

 

 

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در دی ماه 1395، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 2000 میلیون ریال با اختصاص سهم 12.9 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش 1000تا 1500 و 2000 تا 2500 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 11.9 و 11.6 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنا در ديماه 95

تحولات اجاره بهای مسکن

در دی ماه سال 1395، شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گیردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن( اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

تحولات اجاره بهای مسکن در ديماه 95

نمودار 6 روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی از بهبود قابل ملاحظه ای برخوردار شد و به 16.7 هزار واحد مسکونی رسید. این تعداد معاملات در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد رشد نشان می دهد. متعاقب این روند، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در این ماه با برخورداری از رشد 1.4 و 9.9 درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 44.9 میلیون ریال بالغ گردید. بهبود حجم معاملات بازار مسکن در سال جاری در چارچوب اقدامات متعددو گشایش های مالی نظام بانکی جهت کمک به رونق بخش مسکن قابل ارزیابی است. به ویژه با شروع اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از خردادماه سال جاری همراه با نرخ سود پایین این تسهیلات، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد.

برگرفته از گزارش بانک مرکزی

تاریخ : 1395 / 11 / 07
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433