گزارش بازار مسکن تهران در دی ماه 96

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي ماه سال 1396 “که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات  کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 52/4 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 16/7 درصد افزايش نشان می دهد.
خاطر نشان مي نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی “تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران” مي باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در دي ماه سال 1396 حاکی  از آن است که از مجموع 19004 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم49/5  درصد بیشترین سهم را  به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با دی ماه سال قبل 3/4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی )

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال 1396 حاکی از آن اسات که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/6  درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 11/2 و 9/3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . در مجموع 73/9 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،10 ،7 ،1 ،3 و 15) و 12 منطقه باقيمانده 26/1 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند .

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال 1396

تحولات قيمت مسکن

در دی ماه سال 1396 ،متوسط قیمت یک متر زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 52/4 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3/0/ و 16/7 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5( معادل 27/3 درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه 20( معادل 5/5 درصد)تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 111/7 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 24/7 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/3 و 13/1 درصد افزايش نشان می دهد.

متوسط قیمت یک متر متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه سال 1396

در ده ماهه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 150/5 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 12/2 درصدی را نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 47/5
ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/9 درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در ده ماهه سالهاي 96-1394

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در دی ماه ساال 1396حاکي از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتي “30 تا 35 “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 9/9درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتی “25 تا30 “و
“35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 9/5 و 9/0 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . دراین ماه توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 56/6 درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (52/4 میلیون ریال ) معامله شده اند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا (ميليون ريال / درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در دی ماه سال  1396 نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکونی با زيربنای “60 تا 70 “متر مربع معادل 15/3 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتیب با سهم های 13/3 و 12/6 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 50/3 درصد از معاملات  انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در دی ماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم 11/6 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای داراي ارزش “2000 تا 2500 “و “1000 تا 1500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 9/5 و 8/6 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در اين ماه، حدود 52/6 درصد از معاملات به واحدهاي مسکونی با ارزش کمتر از 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزيع فراوانی تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در دی ماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/3 و 9/3 درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم می گردند ونيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياست های کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است .خاطر نشان مي نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی )درمحاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پايه 100=1395 )معادل33/1درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در دی ماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحدمسکونی در شهر تهران به ترتيب به19/0هزار فقره و   52/4ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 13/5 و 16/7 درصد افزايش نشان می دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طي دی ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخير بوده است. به طوری که اين موضوع سبب گرديده است تا درمجموع، تعداد معاملات  آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در ده ماهه سال 1396 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازافزايش 12/2 درصدی برخوردار گردد. بررسي نحولات بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال 1396 نيز مويد تغييرمتناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/3 و 9/3درصد رشد نشان می دهد.

و تعداد معاملات واحدهای مسکوني انجام شده درمناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 11 / 08
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433