گزارش بازار مسکن تهران در تیر ماه 96

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات  بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال 1396» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است: در تيرماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکونی شهر تهران به 14/5  هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/5 درصد کاهش نشان ميدهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 46/2 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل6/2 درصد افزايش نشان می دهد. خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معامالت مسکن شهر تهران ميباشد.

حجم معاملات مسکن

در تيرماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 14533 واحد مسکونی رسيد که درمقایسه با ماه مشابه سال قبل 2/5 درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزيع تعداد واحدهاي مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در تيرماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46/2 درصد بیشترین سهماز واحد های مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با تيرماه سال قبل 5/8واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت(واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تيرماه سال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/5 درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 10/9 و9/4درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73/1 درصد از کل تعدادمعاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،10 ،7 ،15 ،11 و 3 )بوده و 12 منطقه باقی مانده 26/9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در تيرماه سال 1396

تحولات قیمت مسکن

در تيرماه سال 1396 ،متوسط قيمت يک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکی شهر تهران 46/2 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/2و6/2 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12( معادل13/0درصد)  و بيشترين ميزان کاهش به منطقه1( معادل 1/3 درصد)تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل 97/4  ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 22/7 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1/3 درصد کاهش و 6/5 درصد افزايش نشان می دهد.

متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در چهارماهه نخست سال 1396

در چهارماهه نخست سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 51/7 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکي نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 45/2 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5/2 درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در چهارماهه نخست سال های 96-1394

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در تیر ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی  در دامنه قيمتی “30 تا 35 “ميليون ريال به ازاس هر متر مربع بنا با سهم 12/0درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتی “25 تا 30 “و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 11/1 و 10/6 درصدیدر رتبه های بعدی  قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 59/7 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (46/2ميليون ريال )معامله شده اند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا(ميليون ريال / درصد)

توزيع فراوانی تعداد  معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی درتیر ماهسال 1396 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تا 70 “متهر مربع معادل 4/15 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي “70 تا 80 “و “50 تا 60 “متر مربع به ترتيب با سهم های 13/7 و 12/8 درصدی در رتبه های بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 51/3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا (متر مربع / درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در تيرماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم 12/2 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي دارای ارزش “1000 تا 1500 “و “2000 تا 2500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 11/1 و 10/9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 46/7درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد مسکونی (میلیون تومان / درصد)

تحولات اجاره بهای مسکن

در تيرماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/11 و 9/3 درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يک ساله تنظيم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نمايد سهم هزينه مسکن (جاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پايه 100=1390 )معادل28/4 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل( درصد)

جمع بندی

در تيرماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتيب به 14/5 هزار فقره و 46/2 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2/5 درصد کاهش و6/2 درصد افزايش نشان می دهد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در تيرماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نر خ تورم در اين دوره می باشد، به طوری که شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11/0و 9/3 درصد رشد نشان می دهد.

منبع: بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 07 / 01
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433