گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه 95

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵,۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۷ و ۴.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است ماهانه توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۷ و ۴.۵ درصد کاهش نشان می دهد.در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۲ و ۷.۶ درصد افزایش نشان می دهد.خاطر نشان می کند، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.

حجم معاملات مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵۶۳۱ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴.۵ درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۳.۹ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال قبل کاهش یافته و به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۵ سال افزوده شده است.

نمودار توزيع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران

توزيع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از این است که از این مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱.۵ و ۹.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳.۵ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ،۲ ،۸ ، ۱۴، ۷، ۱۰، ۱۵، ۱، ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶.۵ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

نمودار توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده

تحولات قیمت مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۴۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۷.۶ درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ ( معادل ۱۳درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۳ ( معادل ۰.۷ درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

جدول آماری عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

متوسط قيمت يک متر مربع زير بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

نمودار متوسط قيمت يک متر مربع زير بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۱.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱.۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقایسه به ترتیب ۹.۹ و ۷.۰ درصد افزایش یافته است.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵

در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴۹.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله از طریق بنگاه های ملکی شهر تهران ۴۳.۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در يازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال های 93 تا 95

جدول عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در يازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال های 93 تا 95

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۳۰ تا ۳۵» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۷ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی «۲۵ تا ۳۰» و «۳۵ تا ۴۰» میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۲.۱ و ۱۰.۷ درصدی، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۱.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۵.۰ میلیون ریال) معامله شده اند.

توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در بهمن ماه سال 1395

نمودار توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در بهمن ماه سال 1395

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۶۰ تا ۷۰» متر مربع معادل ۱۴.۸ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۵۰ تا ۶۰» و «۷۰ تا ۸۰» متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۷ . ۱۳.۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۱.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراروانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زير بنا در بهمن ماه سال 95

نمودار توزيع فراروانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زير بنا در بهمن ماه سال 95

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «۱۵۰۰ تا ۲۰۰» میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۷ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.
واحدهای دارای ارزش «۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰» و «۲۰۰ تا ۲۵۰» میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۰ و ۱۱.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۹.۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

توزيع فراروانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال 1395

جدول توزيع فراروانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال 1395

تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۹.۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورمِ سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
خاطرنشان می شود سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اهم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات کل بهای کالا و خدمات مصرفی(براساس سال پایه ۱۰۰= ۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد است.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

نمودار روند رشد ماهانه شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در بهمن ماه سال جاری حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۵.۶ هزار فقره و ۴۵ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴,۵ درصد کاهش و ۷.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
در مجموع طی ۱۱ ماهه سال جاری حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۶.۵ درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال جاری دارد.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۹.۴ درصد رشد نشان می دهد.

برگرفته از گزارش بانک مرکزی

تاریخ : 1395 / 12 / 09
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433