گزارش بازار مسکن تهران در آذر ماه 96

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1396 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در آذرماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 17/8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 50/2 درصد افزايش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 50/9 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14/9 درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران مي باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آذرماه ساال 1396 حاکی از آن است که از مجموع 17776 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 48/8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با آذرماه سال قبل 3/7واحد درصد کاهش یافته و در مقابل با سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1396 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14/9 درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های 11/4 و 9/9 درصدی دررتبه های بعدی قرار گرفته اند . در مجموع 74/1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به  10 منطقه شهر (ابه ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،10 ،7 ،3 ،1و 15 )بوده و 12 منطقه باقی مانده 25/9 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در آذر96

تحولات قيمت مسکن

در آذرماه سال 1396 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 50/9ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/1 و 14/9 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 ( معادل 24/4 درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه 16( معادل 5/3 درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی  معامله شده معادل 106/4 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 24/0 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  6/3و 7/1 درصد افزايش نشان مي دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در نه ماهه سال 1396

در نه ماهه نخست سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 131/5 هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 12/0 درصدی را نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 47/0ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/0 درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در نه ماه سال های 96-1394

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آذرماه ساال 1396 حاکي از آن است که واحدهاي مسکونی در دامنه قيمتي “30 تا 35 “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 10/6درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتی “25 تا 30” و “35 تا 40 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 9/7 و 9/3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در ايان ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 57/0 درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قيمت مترمتر مربع واحد مسکونی شهر تهران (50/9ميليون ريال)معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا(میلیون ریال/درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در آذر ماه سال 1396 نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تا70 “متر مربع معادل 14/3اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”70 تا 80 “و “50 تا 60 “متر مربع به ترتيب با سهم های13/2و 12/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 49/4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا(متر مربع-درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذرماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم 11/0 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش “2000 تا 2500 “و “1000 تا 1500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 10/1 و 8/9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 53/4درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی(میلیون تومان / درصد )

تحولات اجاره بهای مسکن

در آذرماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/8 و 9/7 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی)در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفي (بر اساس سال پايه 100=1395 )معادل  33/1درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

جمع بندی

در آذرماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتيب به 17/8هزار فقره و 50/9ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 50/2 و 14/9 درصد افزايش نشان مي دهد. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طي آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه چهارماهه اخير بوده است. به طوری که اين موضوع سبب گرديده است تا در مجموع، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در نه ماهه سال 1396 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از افزايش 12/0 درصدي برخوردار گردد. بررسي تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نر تورم در اين دوره می باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/8 و 9/7 درصد رشد نشان مي دهد.

تعداد معاملات واحد های مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 10 / 07
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433