گزارش بازار مسکن تهران در آبان ماه 96

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، گزارش »تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1396» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات امالک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است:

در آبانماه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 14/8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل18/5درصد افزايش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران48/9 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل10/9 درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان مينمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي <تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران> می باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آبان ماه ساال 1396 حاکی از آن است که از مجموع 14764 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 47/2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با آبان ماه سال قبل5/0 واحد درصدکاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1396 حاکی از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم16/5 درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب باسهم های 11/6 و 10/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع 74/8 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،10 ،14 ،7 ،1 ،3 و 15 )بوده و 12 منطقه باقيمانده 25/2 درصدازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر اساس سهم از تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال 1396

تحولات قیمت مسکن

در آبان ماه سال 1396 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 48/9 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 10/9 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماهمشابه سال قبل به منطقه 5 (معادل 17/1 درصد)و کمترين ميزان رشد به منطقه 3 (معادل 0/4 درصد)تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق 22گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 102/7ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با23/7 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 5/5 و 10/8 درصد افزايش نشان مي دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه نخست سال 1396

در هشت ماهه نخست سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به           113/8هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 7/7 درصدی را نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 46/5 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/1درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در هشت ماهه نخست سال های 96-1394

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی “30 تا 35 “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم10/6درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده ودامنه های قیمتی”35 تا 40 “و “25 تا 30 “ميليون ريال به ترتيب با سهم های 10/0 و 9/6درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 56/5 درصد واحد های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (48/9 ميليون ريال )معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا (میلیون ریال /درصد)

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه سال 1396 نشان مي دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “60 تا 70 “مترمربع معادل 14/8 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتيب با سهم های13/5 و 13/0درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از 80 متر مربع، 50/7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توضیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آبان ماه سال 1396 ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “1500 تا 2000 “ميليون ريال با اختصاص سهم 10/6 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش “2000 تا 2500 “و “1000 تا 1500 “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص 10/4 و/9/7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 49/8درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3500 ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی (میلیون تومان / درصد )

تحولات اجاره بهای مسکن

در آبان ماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9/6 و 8/5 درصد رشد نشان می دهد. ماهيات قرار دادهای  اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم،سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي نمايد سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی )در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفي (بر راساس سال پايه 100=1395 )معادل 33/1 درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص یهای کالاها و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

جمع بندی

در آبان ماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتيب به 14/8 هزار فقره و 48/9 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 18/5و 10/9 درصد افزايش نشان می دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طي آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مردادماه، شهريورماه و مهرماه سال جاری (به ترتيب معادل 6/1 ،9/2 و 34/4 درصد )بوده است.بررسی  تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال 1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوری که شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9/6و 8/5 درصد رشد نشان مي دهد.

متوسط قیمت و تعداد معاملات واحد های مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

 

تاریخ : 1396 / 09 / 07
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433