گزارش بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه 96

براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌ماه سال جاری، ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

1- حجم معاملات مسکن

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ١٦٣٧٤ واحد مسکونی رسید.که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل۶/۴درصد افزایش نشان میدهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای تا ٥ سال ساخت باسهم۴۷/۶درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند . سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۴/۴واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ٦ تا ١٠ سال و بیش از ١٥ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم۱۶/۱درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق ٤ و ٢ به ترتیب با سهم۱۱/۴و۹/۴درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع ۷۴/۰درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ١٠ منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق۵،۲،۱۴،۸،۱۰،۱۵،۷،۱ و۱۱)بوده و ١٢ منطقه باقی مانده۲۶/۰تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2-تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵/۳میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۳/۷و۵/۷درصد افزایش نشان میدهد.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ٧ (معادل ۱۱/۲درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه٢٢(معادل ۴/۷درصد)تعلق دارد.

در میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل۹۷/۶میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با۲۲/۱به منطقه ١۸تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب۲/۱و۳/۸درصد افزایش نشان می دهد.

3-تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ١٣٩٦

در دو ماهه نخست سال ١٣٩٦ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۲١/۸هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،۲/٣درصد افزایش نشان می‌دهد.در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۴۴/۵میلیون ریال بوده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل۸/۴درصد افزایش نشان می دهد.

4-سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

4-1-توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ” ٣٠ تا ٣٥ ” میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ١٢/٥ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی “٣٥ تا ٤٠” و ” ٢٥ تا ٣٠ ” به ترتیب با سهم های   ١١/٢ و  ١١/١ در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود ٦١/٢ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (٤٥/٣میلیون ریال) معامله شده اند.

4-2-توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ” ٦٠ تا ٧٠ ” متر مربع معادل ١٥/٩ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ” ٥٠ تا ٦٠ ” و ” ٧٠ تا ٨٠ ” متر مربع هر کدام با سهم یکسان ١٣/٦ درصدی در رتبه بعد ی قرار دارند . در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ٨٠ متر مربع،  ٥٢/٧درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

4-3-توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ” ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ ” میلیون ریال با اختصاص سهم ١٢/٥ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش” ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ ” و ” ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ ” میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ١١/٩ و ١١/٧ درصد در  رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود  ٤٨ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر  از ٣٠٠٠ میلیون ریال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره بهای مسکن

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ١١/٥ و ٩/٧درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبًا یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی)  در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١٠٠=١٣٩٠)  معادل ٢٨/٤ درصد می‌باشد.

6-جمع‌بندی

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حجم معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ١٦/٤ هزار فقره و ٤٥/٣ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦/٤ و ٥/٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخص‌های عملکرد این بازار در سال جاری است.بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ نیز موید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره می باشد، به طوری‌که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ١١/٥ و ٩/٧درصد رشد نشان می دهد.

منبع: بانک مرکزی
تاریخ : 1396 / 03 / 09
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433