گزارش بازار مسکن تهران در آذرماه 95

تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال « به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش 1395 » که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است:

  • در آذر ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 11/8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 5/1 و 5/9 درصد کاهش نشان می دهد.
  • در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44/3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 0/5 و 7/7 درصد افزايش نشان می دهد.

 خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی حوزه تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران می باشد.

کاغذ دیواری قابل برداشت

1- حجم معاملات مسکن

در آذرماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 11832 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 52.5 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول گزارش حجم معاملات مسکن در آذر ماه

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی)

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.7 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

نقش رنگ در دکوراسیون داخلی و اثرات آن بر روحیه افراد

همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 10.5 و 10.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.6 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،4،2،14،8،10،15،7،1 و 3) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.4 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار پاي توزيع معاملات مسکن در سطح شهر

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در آذر ماه سال1395

2- تحولات قیمت مسکن

در آذرماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طرق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 44.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.5 و 7.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16( معادل 15.9 درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 10 (معادل 4.3 درصد) تعلق دارد.

جدول تحولات قيمت مسکن در تهران

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در آذرماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 100.1 میلیون ریال به منطق 1 و کمترین آن با 22.1 میلیون ریال به منطقه 17 تعلق داشته است.

نمودار قيمت مسکن در مناطق مختلف تهران

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران(میلیون ریال)

آخرین تغییرات خانه های لوکس

3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 1395

در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 117 هزار و 400 واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 8.6 درصد افزایش نشان می‌دهد در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 43.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول تحولات مسکن تهران منتهي به آذر ماه 95

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در نه ماهه نخست سال های 95-1393

4- سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

1-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک متر مربع بنا در آذرماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «30 تا 35» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12.4 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «25 تا 30» میلیون ریال با سهم 12.2 درصد و «35 تا 40» میلیون ریال با سهم 10.6 درصد، در رتبه‌های، بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 60.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (44.3 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

نمودار توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آذرماه سال 1395 (درصد)

ده ایده برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک

2-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع معادل 15.0 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و (70 تا 80» متر مربع به ترتیب با سهم‌های 13.2 و 13.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 51.5 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي - مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا در آذر ماه

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا در آذر ماه سال 1395(درصد)

3-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذرماه سال 1395، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «1000تا 1500» میلیون ریال با اختصاص سهم 12.7 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش «1500 تا 2000» و «2000 تا 2500» میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 12.6 و 11.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 50.1 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

توزيع فراواني تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني در آذر ماه

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
توزيع فراواني تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی در آذر ماه سال 1395 (درصد)

تئوری رنگ:چرخه، درجه بندی و هارمونی رنگ

5- تحولات اجاره بهای مسکن

در آذرماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 9.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

روند رشد ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، قيمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

مآخذ: 1 قيمت مسکن؛ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور –
2 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفي و اجاره بها؛ اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی
روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل (درصد)

 6- جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آذرماه سال 1395 به ترتیب معادل 11.8 هزار واحد مسکونی و 44.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 5.9 درصد کاهش و 7.7 درصد افزایش نشان می‌دهند.

در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی نه ماهه منتهی به آذرماه سال جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش (به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن)، شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوجین جوان و خانه‌ اولی‌ها در شرایط کنونی فراهم شده است.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1395 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 9.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

برگرفته از گزارش بانک مرکزی

تاریخ : 1395 / 10 / 08
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433