آسایش حرارتی بدن انسان

شرایط آسایش حرارتی بدن و مصرف انرژی دو مقوله جدایی ناپذیرند به طوری كه بهبود شرایط آسایش حرارتی در ساختمان اغلب با افزایش مصرف انرژی همراه است و بالعكس. در نوشتار ذیل سعی در معرفی شرایط آسایش حرارتی بدن انسان داشته و با مکانیزمهای بدن برای کنترل آسایش حرارتی آشنا می شویم. همچنین مدلهای تعیین محدوده آسایش حرارتی بدن را بررسی نموده و با تحلیل اکسرژی به بررسی نتایج تغییر شرایط محیطی بر وضعیت آسایش حرارتی بدن می پردازیم. جهت روانسازی مطلب، توضیحات جایگزین ارائه فرمولهای ترمودینامیکی شده است.

برچسب عایق حرارتی شیشه ساختمان (ویندو فیلم حرارتی)

برای تعیین محدوده آسایش حرارتی بدن انسان و پیش بینی پاسخ بدن به تغییر پارامترهای حرارتی محیط از مدلسازی حرارتی بدن بهره می گیرند. درگذشته برای تحلیل این مدلهای حرارتی از قانون اول ترمودینامیك استفاده می شد كه به تعادل انرژی بدن در انتقال حرارت با محیط توجه دارد. در این نوشته از قانون دوم ترمودینامیك و مقوله با اهمیت اكسرژی برای تحلیل مدلهای حرارتی بدن و تعیین محدوده آسایش حرارتی بدن استفاده شده است. این روش كه یك تحلیل ترمودینامیكی بر پایه قانون دوم ترمودینامیك از انتقال حرارت و جرم بدن با محیط  اطراف می باشد و توسط دكتر پرك ارایه شده است و بیان می كند كه ارتباطی بین مصرف اكسرژی در بدن و پارامترهای موثر بر ایجاد شرایط آسایش حرارتی بدن انسان (به عنوان مثال دمای هوا) وجود دارد و همچنین نشان می دهد شرایط آسایش حرارتی بدن با مصرف اكسرژی در ارتباط می باشد. روش ارایه شده باعث می شود تا نتایج بدست آمده از مدلهای تحلیلی بهبود یافته و در تعیین شرایط بهینه آسایش حرارتی بدن ار نظر مصرف انرژی بكار گرفته شوند.

کفپوش سه بعدی

آسایش حرارتی بدن چگونه حاصل می شود؟

شرايط آسايش بدن انسان شامل يك محدوده مي گردد كه داراي حداقل و حداكثر مصرف انرژي مي باشد كه با كاهش مصرف در اين محدوده تغييري محسوسي در آسايش بدن رخ نمي دهد.کنش متقابل بین پارامترهایی نظیر دمای هوای محیط ، دمای متوسط تابش ، سرعت وزش باد و رطوبت، تشکیل دهنده یک محیط حرارتی برای افراد ساکن در آن محیط می باشد. این پارامترها تاثیرات مستقیم و چشم گیری را بر سلامتی ، آسایش حرارتی ، بازدهی و عملکرد افراد می گذارند. برای رسیدن به شرایط آسایش حرارتی در بدن انسان، باید قادر به پیش گویی عکس العمل بدن نسبت به تغییرات پارامترهای فوق باشیم .برای رسیدن به این هدف می توان از روشهای تحلیلی بررسی آسایش حرارتی انسان استفاده نمود به اینصورت كه از فیزیک تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط اطراف و همچنین بررسی برخی از عکس العمل های ترموفیزیولوژیكی داخل بدن انسان برای پیش بینی پاسخ های حرارتی افراد به تغییرات حرارتی در محیط و احساس حرارتی آنها، استفاده می شود.

در برآورد شرایط آسایش حرارتی بدن، علاوه بر چهار پارامتر بالا که به شرایط حرارتی محیط مربوط می شوند دو عامل دیگر نیز موثرند كه مربوط به افراد داخل محیط بوده و شامل فعل و انفعالات متابولیسم بدن و پوششهای افراد می باشد. جهت تنظیم دمای بدن، باید دمای مرکز بدن در یک محدوده دمایی با نوسانات اندک ثابت نگه داشته شود. دمای مرکز بدن با ایجاد تعادل حرارتی با محیط توسط یک سیستم تنظیم کننده دما ( هیپوتالاموس ) ثابت نگه داشته می شود.

برای حصول آسایش حرارتی در یک محیط سه شرط لازم است .اول اینکه یک فرد زمانی احساس آسایش حرارتی می کند که بین تولید حرارت در بدن وی (متابولیسم) و اتلاف حرارت از بدن تعادل حرارتی برقرار باشد. برای برآورد تعادل حرارتی از معادله تعادل حرارت بهره می گیرند.دمای پوست و میزان تعرق دو عاملی هستند که در یک سطح فعالیت خاص بدن ( متابو لیسم معین ) بر روی تعادل حرارتی تأثیر می گذارند. تحقیقات انجام شده بر روی گروهی از افراد در سطوح فعالیت مختلف نشان می دهد که دمای پوست بدن و میزان تعرق بدن دو عامل مهم در آسایش حرارتی افراد بوده و به عنوان شروط دوم و سوم جهت حصول آسایش حرارتی بدن قلمداد می گردند.

منبع انبساط عایق دار چیست

مدل های تعیین آسایش حرارتی بدن

برای پیش بینی پاسخ و عکس العمل حرارتی بدن ساکنان محیط نسبت به تغییرات هر یک از پارامترهای مؤثر بر آسایش حرارتی مدلهایی ارائه گردیده است.یکی از مدل های ساده که انتقال حرارت و جرم را یک بعدی و در حالت پایدار برسی می کند مدل فنگر است، مدل آسایش حرارتی دیگر مدل گایج است که مانند مدل فنگر یک بعدی بوده به طوری که امکان بررسی در حالت گذرا را نیز فراهم می کند. وایسلر برای تعیین شرایط آسایش حرارتی بدن، بدن را به چند صد بخش تقسیم می کند، در مدل هایی، از المان محدود گذرا بهره جسته اند مانند مدل فو، در برخی از مدل های ارائه شده سیستم های تنظیم حرارت بدن كه توسط تعرق و جریان خون عمل می كنند نیز لحاظ شده است مانند مدل استولویچ و فیالا ، در مدل های ورنر و هارنیز فیزیک لباس نیز در نظر گرفته شده و تعدادی از مدلهای جدید، آنالیز مربوط به انتقال همزمان حرارت و رطوبت در شرایط گذرا از لباس را نیز شبیه سازی نموده اند مانند مدل لوتنز. شباهت همگی این مدل ها در ارضای معادلات تعادل حرارت برای بدن و استفاده از مکانیزمهای انتقال حرارت بوده و تفاوت این مدل ها در مدل سازی مكانیزم فیزیولوژیک بدن و شاخصها ی تعیین کننده آسایش حرارتی می باشد. در این مقاله روش معرفی شده توسط دکتر پرک که از قانون دوم ترمودینامیک جهت آنالیز آسایش حرارتی استفاده نموده بررسی می گردد.

انتقال انرژی یا تبدیل آن همواره با انتقال اکسرژی یا تبدیل اکسرژی همراه است. طبق قانون اول ترمودینامیک انرژی قابل ذخیره سازی بوده ( بقای انرژی )، اما بر طبق قانون دوم ترمودینامیک اکسرژی قابل ذخیره سازی نمی باشد. انتقال اکسرژی قواعد مربوط به خود را داشته که آن را از انتقال انرژی متمایز می کند به این صورت که برای فرآیند های برگشت پذیر اکسرژی تبدیل شده و یا در تعادل است اما در فرآیند های برگشت ناپذیر اکسرژی مصرف می گردد. در فرآیند های واقعی همواره اکسرژی ورودی از اکسرژی خروجی بیشتر است این عدم تعادل در اکسرژی نتیجه برگشت ناپذیری فرآیند ها بوده و نشان دهنده مصرف یا کاهش اکسرژی می باشد. اتلاف اکسرژی یا همان تولید انتروپی توسط قانون دوم ترمودینامیک بیان می گردد. در این روش تعیین محدوده آسایش حرارتی بین مصرف اکسرژی در بدن انسان و آسایش حرارتی ارتباط معکوسی وجود دارد. نهایتاً قابل ذکر است که مدل های موجود برای آنالیز آسایش حرارتی بدن ، به وسیله آنالیز اکسرژی می توانند بهبود یابند و در تعیین محدوده آسایش حرارتی بهینه مارا یاری نمایند.

آسایش حرارتی و مکانیزم کنترل کننده دمای بدن

مدل حالت پایدار از فنگر فرض می کند که بدن در تعادل حرارتی با منابع گرمایی است و بیان می کند نرخ تولید حرارت برابر است با نرخ اتلاف حرارت. این مدل هیچ تلاشی جهت مدلسازی حالت گذرا نداشته و جهت تعیین محدوده آسایش حرارتی بر روی فیزیولوژی بدن تمرکز می کند. اما برای اینکه دقت یک مدل بالا باشد باید بتوان درآن تأثیر عوامل  تبادل حرارت و رطوبت بدن با محیط  را نیز در نظر گرفت، زیرا سیستم تنظیم کننده دمای بدن (هیپوتالاموس ) از پارامترهای اصلی محیط حرارتی متاثر است.

به وسیله مدل دو نقطه ای معرفی شده توسط گایج می توان این پارامترهارا نیز درمدل سازی و تعیین شرایط آسایش حرارتی لحاظ نمود، گایج بدن را به دو استوانه  تقسیم کرده که یکی شامل مرکز بدن و دیگری در بر گیرنده پوست بدن است. مرکز بدن با پوست در حال تبادل حرارت بوده و این امر به وسیله انتقال حرارت هدایتی به دلیل تماس مستقیم دو بخش و همچنین توسط جریان خون در رگها انجام می گیرد. معادله تعادل در این مدل بیان می دارد نرخ ذخیره انرژی در بدن برابر است با نرخ تولید انرژی در بدن (متابولیسم) منهای اتلاف انرژی از بدن. زمانی که بدن با حداقل تلاش می تواند به شرایط تعادل با محیط اطراف برسد از دیدگاه ترموفیزیولوژی اصطلاحا بدن د رشرایط خنثی قرار دارد. در چنین شرایطی دمای مرکز بدن برابر36.8 و دمای پوست برابر33.7 است.

بدن در برابر کوچکترین تغییری در وضعیت تعادل با افزایش و کاهش جریان خون (انقباض و انبساط رگها) ، تعرق و لرزش ماهیچه ها عکس العمل نشان داده و سعی به برقراری تعادل حرارتی با محیط دارد. انحراف دمایی بین مرکز بدن و پوست عاملی برای صدور دستور از سیستم تنظیم کننده حرارت بدن بوده و انتقال حرارت بین مرکز بدن و پوست کنترل می شود.

اتلاف حرارت نهان از پوست به دلیل فرآیند تبخیر آب از پوست است، فعال شدن غدد تعرق ا زطریق سیگنال های گرمایی که از مرکز بدن به پوست می رسند و اتلاف طبیعی آب از پوست (وابسته به مقاومت تبخیری لباسها)، از این نوع می باشند كه توسط “تافتون” بررسی شده است.در طی فرآیند تنفس نیز بدن مقداری از حرارت درونی را به صورت محسوس و نهان با محیط مبادله می کند.

تنظیم حرارت بدن از طریق خون انجام می گیرد به طوری که در گرما و یا هنگام کار کردن، بدن گرمای خود را از طریق گشاد کردن رگها و به وسیله جریان خون بیشتر، به پوست و از آنجا به بیرون منتقل می کند، همچنین هنگام سرما جریان خون توسط انقباض رگها محدود شده تا از انتقال بیش از حد گرما به محیط جلوگیری شود.

بخش بیرونی بدن امواجی با طول موج بلند را به محیط ساتع می کند و امواج با طول موج بلند را نیز از محیط اطراف (دیوارهای اطراف , ) جذب می کند.

شیشه کم گسیل (Low-E) در ساختمان

آسایش حرارتی بدن و اکسرژی

یکی از مقوله های بسیار مهم درترمودینامیک به نام قابلیت کاردهی یا Avalability است کهExtra Energy یاExergy  نامیده می شود. ماکزیمم کار مفیدی که بعد از غلبه بر تمامی اتلافات ممکن در یک سیستم می توان بدست آورد را Exergy می­ نامند.

بدن انسان یک سیستم ترمودینامیکی باز بوده و جریان و تولید انتروی می تواند یک مقیاس مناسب جهت تعیین سطح فعالیت بدن(شیمیایی و فیزیکی) محسوب شود. در مسائل مربوط به آسایش حرارتی بدن سیستم به دو بخش عمده تقسیم می گردد، محیط اطراف و بدن. بدن علاوه بر فعل و انفعالات متابولیسم ( فرآیند تبدیل انرژی ) جهت رسیدن به آسایش حرارتی با محیط نیز تبادل حرارت (فرآیند انتقال حرارت ) دارد. فرآیند انتقال حرارت بدن با محیط شامل یک نوع جریان ورود حرارت به داخل بدن از طریق پوست (وسایل گرم کننده) و دو نوع جریان خروج حرارت از بدن می باشد.

یکی از جریان های خروجی، اتلاف حرارت نهان و محسوس از تنفس و تعرق بوده و دیگری، انتقال حرارت محسوسی که جریان خون در رگها از مرکز بدن به پوست منتقل می کند و از سطح پوست به خارج بدن انتقال می یابد.این فرآیند های انتقال حرارت و جرم به دلیل بازگشت ناپذیری با تولید انتروپی یا اتلاف (مصرف) اکسرژی همراه می گردد. بدلیل خنک شدن خون هنگام جریان در رگها از طریق پوست، انتقال حرارت در بدن با دمای متغیر اتفاق می افتد.

علاوه بر انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت تشعشعی نیز درسطح بدن نیز اتفاق می افتد که بر طبق قانون استفان بولتزمن تشعشع سطح به توان چهارم دمای سطح وابسته است در حالی که نرخ انتقال حرارت جابجایی با گرادیان  بین دمای سطح و دمای محیط تغییر می کند. با فرض اشباع برای محیط می توان به وسیله اکسرژی هوای محیط ( هوای دم ) و اکسرژی هوای بازدم ، بار اکسرژی شیمیایی بدن را محاسبه نمود.

معادله تعادل اکسرژی در حالت کلی به صورت زیر نوشته می شود؛

اکسرژی خروجی + اکسرژی ذخیره شده = میزان مصرف اکسرژی – اکسرژی ورودی

اکسرژی ورودی بدن شامل دو بخش است ، یکی اکسرژی خشک ( قابلیت پخش حرارت محسوس) و دیگری اکسرژی نهان یا مرطوب ( قابلیت تبخیر و پراکندگی آب به داخل محیط )، اکسرژی خروجی نیز شامل دو بخش بوده ، بار اکسرژی حرارتی و بار اکسرژی شیمیایی.

همانطور که گفته شد بر طبق مدل گایج بدن به دو بخش مرکز و پوست تقسیم شده و هر بخش محل مصرف اکسرژی بوده که به عنوان اثری از انتقال و تبدیل انرژی به صورت برگشت ناپذیر در آنها ظاهر می شود.

مدلسازی محدوده آسایش حرارتی بدن با تحلیل اکسرژی

در ادامه یک مدل شبیه سازی شده از بدن انسان در شرایط خاص که توسط مدل دو نقطه ­ای گایج و قانون دوم ترمودینامیک (محاسبه مصرف اکسرژی در بدن) صورت گرفته تشریح می گردد.

در این تحقیق که توسط دکتر پرک انجام شده است، تأثیر دمای هوا و دمای متوسط تابش بر روی مصرف اکسرژی بدن بررسی گردیده و وابستگی شرایط آسایش حرارتی به دو پارامتر مذكور تعیین شده است، همچنین تاثیر کاهش مصرف اکسرژی در بدن بر روی شرایط آسایش حرارتی نمایان می شود.

برای این مورد دمای اتاق و دمای متوسط تابش از 14 تا  28 انتخاب گردیده و پارامترهای دیگر محیط حرارتی ثابت فرض شده به طوری که سرعت وزش باد (هوا) برابر  0.1 و رطوبت نسبی هوا  %50  در نظر گرفته شده است.

پارامترهای انتخاب شده از بدن افراد : وزن kg 80  ، سطح فعالیت met 1.1 (تولید انرژی برابر  63.8) و پوشش لباس clo0.9 (مقاومت حرارتی لباس برابر  0.14و نفوذپذیری رطوبت برابر0.38 )

اکسرژی خشک (محسوس) ورودی، ناشی از انتقال حرارت محسوس متابولیک بدن و تنفس (دم) بوده و اکسرژی مرطوب (نهان) ورودی از انتقال حرارت نهان ومتناسب با آب ورودی به بدن (تنفس) حاصل می گردد.

اکسرژی خروجی وابسته به نوع عکس العمل سیستم تنظیم کننده حرارت بدن ترکیبی از اكسرژی خشك(محسوس) و اكسرژی مرطوب(نهان)است. اکسرژی خشک (محسوس) ناشی از انتقال حرارت (جابجایی و تابشی) از پوست، جریان حرارت خروجی توسط آب خروجی از پوست و تنفس (بازدم) و اکسرژی مرطوب (نهان) حاصل آب خروجی از طریق پوست و تنفس (بازدم) است.

در تصاویر زیر اکسرژی مصرفی در داخل بدن وابسته به تغییرات دمای هوا و دمای متوسط تابش ارایه گردیده است.

 

نمودار اکسرژی-دمای هوا آسایش حرارتی

نمودار اكسرژي- دماي هوا (دمای متوسط تابش 20 درجه سانتیگراد)

نمودار اکسرژی-دمای تابش آسایش حرارتی

نمودار اكسرژي- دماي تابش (دماي متوسط هوا برابر 20)

از مشاهده نمودارهای فوق ملاحظه می شود که با افزایش دمای هوا و دمای متوسط تابش از C º 14 تا C º 28 مصرف اکسرژی کاهش یافته و در دمای معینی به حداقل مقدار خود می رسد.

زمانی که دمای هوای اتاق پایین باشد بدن توسط لرزش ماهیچه ها تولید حرارت می كند تا دمای بدن را در حد مطلوب نگه دارد و این امر باعث ورود و خروج اکسرژی در بدن می گردد. همچنین هنگامی که دمای پوست بدن پایین است مصرف اكسرژی بالا می رود تا اختلاف دمای بین مركز و پوست بدن جبران شود (انتقال حرارت برگشت ناپذیر)، مواقعی که محیط گرم است هرچند گرمی هوا اندک باشد سیستم تنظیم دمای بدن برای جبران، شروع به ترشح عرق از پوست نموده و تبخیر آب از بدن مصرف اكسرژی را افزایش می دهد.دقت شود مصرف اکسرژی حداقل در دماهایی رخ می دهد که بدن در حالت نرمال قرار دارد (36.8  ،33.7 ) .  در نتیجه کاهش مصرف اکسرژی بدن را به شرایط آسایش حرارتی نزدیک می کند.

ملاحظه می شود کاهش مصرف اکسرژی در ترکیبات متعددی از دمای هوا و دمای میانگین تابش صورت می پذیرد. برای کوچکتر کردن بازه انتخاب دما جهت رسیدن به شرایط محدود آسایش حرارتی به یک فاکتور کمکی وابسته به پارامترهای موثر برآسایش حرارتی نیاز می باشد.

همانطور که ذکر گردید برای رسیدن به شرایط آسایش حرارتی، علاوه بر تعادل حرارتی بدن با محیط (تعادل بین انتقال حرارت از و به بدن كه بوسیله کاهش مصرف اکسرژی در معادلات ظاهر می شود)، باید دمای پوست و میزان تعرق نیز مد نظر قرار گیرد که این امر ما را به تعریف شاخص های آسایش حرارتی سوق می دهد به نحوی که شاخص های حرارتی بیانگر احساس حرارتی افراد باشند.

در مدل فنگر دو شاخص اصلی تعریف می شود، برآورد میانگین آرای افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط (PMV) و برآورد درصد نارضایتی افراد نسبت به شرایط گرمایی (PPD) به طوری که شاخص PPD مستقل از PMV نمی باشد و توسط PMV قابل محاسبه است.

برای مدل دو نقطه ای كه به انتقال حرارت و جرم توجه خاصی شده، از PMV* که توسط گایج معرفی شده است استفاده می­گردد. در PMV* که برای همه محیط های مرطوب یا خشک پیشنهاد شده است، دمای موثر استفاده شده در معادلات فنگر را با یک دمای مؤثر منطقی (ET*) جایگزین می نمایند. در این تحقیق از مدل اصلاح شده PMV* استفاده می شود. نمودارهای ارائه شده نمایش دهنده نحوه تغییرات مصرف اکسرژی و PMV* وابسته به تغييرات دمای هوا و دمای متوسط تابش محيط می­ باشند.

نمودار آسایش حرارتی -اكسرژي مصرفي تابع دماي متوسط تابش ودماي هوا

نمودار اكسرژي مصرفي تابع دماي متوسط تابش ودماي هوا

نمودارآسایش حرارتی PMV* تابع دماي متوسط تابش ودماي هوا

نمودار PMV* تابع دماي متوسط تابش ودماي هوا

توجه شود که مقدار مطلق PMV* در نمودار اول در نظر گرفته شده و شرایط کامل آسایش حرارتی در PMV* = 0  برقرار است.

به عنوان مثال زمانیکه دمای هوا و دمای تابش کم شود و به سمت پایین و چپ نمودار دوم حرکت كند، PMV* منفی بوده و نشان می دهد نارضایتی در اثر احساس سرماست.

مقایسه دو نمودار بیان می کند که شرایط آسایش حرارتی( PMV* بین مثبت نیم و منفی نیم ) زمانی قابل دسترسی است که مصرف اكسرژی بدن به حداقل خود یعنی  1.5 می رسد.پس مشاهده می شود که آنالیز اکسرژی همراه با ترکیب دمای هوای محیط و دمای میانگین تابش، شرایط محدودی از محیط را تعریف می كند که در آن بدن در آسایش حرارتی مطلوب واقع است.به همین ترتیب می توان پارامترهای دیگر مؤثر بر آسایش حرارتی را با توجه به آنالیز اکسرژی مورد بررسی قرار داد و تأثیرات آنها بر آسایش حرارتی (کاهش مصرف اکسرژی) را معین نمود و از این طریق به شرایط مطلوب جهت ایجاد آسایش حرارتی افراد همراه با در نظر گرفتن کاهش مصرف انرژی دست یافت.

منبع انبساط بسته

شرایط آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی

شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی دو مقوله جدایی ناپذیرند به طوری كه بهبود شرایط آسایش حرارتی در ساختمان اغلب با افزایش مصرف انرژی همراه است و بالعكس. بنابراین باید به دنبال راهكارهایی بود كه بتوان علاوه بر حفظ شرایط آسایش در محدوده قابل قبول، مصرف انرژی را كاهش داد. یكی از راههای موثر برای كاهش مصرف انرژی در ساختمان تنظیم دمای فضاهای تهویه شده می باشد به نحوی كه مصرف انرژی به حداقل برسد. این كاهش مصرف باید در محدوده دمایی مجاز صورت گیرد تا شرایط حرارتی محل مورد نظر قابل تحمل برای افراد ساكن در محل باشد. این امر الزام بررسی عواملی كه در آسایش حرارتی بدن انسان موثرند و پیش بینی واكنش بدن انسان به تغییر این عوامل را نشان می دهد.

بانگاهی به نمودارهایی كه در مثال بررسی شده ارایه گردید، ملاحظه می شود با تغییر دمای عملكرد ساختمان و در نظر گرفتن تاثیر این كاهش در آسایش حرارتی افراد(PMV*) می توان تا آنجا كه در آسایش حرارتی ساكنین خللی وارد نشود مصرف انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش ساختمان را كاهش داد. تعیین دقیق محدوده آسایش حرارتی علاوه بر كاهش مصرف انرژی ساختمان، در طراحی ساختمان نیز باعث كاهش ضخامت عایق حرارتی و كوچكتر شدن تجهیزات گرمایش و سرمایش می گردد.

لازم به ذكر است كه دمای متوسط تابش به شكل هندسی اتاق، وضعیت و موقعیت فرد و جهت و راستای قرار گرفتن او در اتاق و همچنین ضریب صدور تابشی اتاق(كف، دیوارها و سقف اتاق) بستگی دارد. همچنین دمای عملكرد مقیاسی برای پاسخ افراد به مبادلات انرژی با محیط اطرافشان از طریق تابش و جابجایی است كه از نظر كمی میانگین وزنی دمای هوا و دمای متوسط تابش می­ باشد.

با انجام بررسی های مشابه و استفاده از تحلیل اكسرژی بر روی پارامترهای دیگر موثر بر آسایش حرارتی می توان نتایج مفید مشابهی جهت كاهش مصرف انرژی ساختمان و تاثیر این كاهش مصرف بر سطح آسایش حرارتی ساكنین دست یافت. كه این امر رهیافتیست برای تدوین قوانینی كه علاوه بر در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی انسان به مقوله مصرف انرژی نیز توجه داشته باشد.این تحقیق نشان داد كه چگونه می توان با استفاده از قانون دوم ترمودینامیك و وارد نمودن مبحث اكسرژی كه  امروزه یكی از مباحث مورد توجه در علم به شمار می رود در تحقیقاتی كه در زمینه انرژی مصرفی ساختمان انجام می شود به نتایج بسیار مفیدی دست یافت.

بازخورد این مطلب را در بررسی شرایط  آسایش حرارتی بدن انسان  با ما در میان بگذارید و به بیلدینگ پلاس برای کنکاش بیشتر در این مقوله و موضوعات دیگر یاری رسانید.

برداشت و ترجمه از Science Direct

تحریریه کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

سپاس از زحمات و رهنمودهای مهندس سعید رضایی – شرکت سامان انرژی اصفهان

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس امری حرفه ای و اخلاقی است”

 

برچسب ها :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188677624