انواع چیلر تراکمی

پیش از این در مطلبی با عنوان چیلر و معرفی انواع آن ، عملکرد چیلر را معرفی نموده و توضیحاتی در مورد دو نوع چیلر تراکمی و چیلر جذبی که تفاوت آنها در نوع چرخه سرمایش و عملکرد سیستم ها و تجهیزات ارائه شد. در این نوشتار تمرکز بر روی عملکرد چیلر تراکمی و معرفی انواع چیلر تراکمی می باشد.