گزارش بازار مسکن تهران در اسفندماه 95

براساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره بررسی ها و سياست‌ها اقتصادی بانك مركزی از تحولات بازار مسكن شهر تهران، در اسفندماه سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسكونی شهر تهران به 12هزار و 245واحد مسكونی رسيده كه نسبت به‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 21.6درصد و 6.4درصد كاهش نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن

در اسفند ماه 95، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 244 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 6.4 درصد کاهش نشان می دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال 95 حاکی است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 51.1 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.سهم مذکور در مقایسه با اسفند سال قبل کاهش یافته و عموما به سهم واحد هایی با قدمت بیش از 15 سالافزوده شده است.

تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران بر حسب سال

جدول توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در تهران برحسب سال ساخت

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند ماه سال 95 حاکی از آن است از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 15.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است ، همچنین مناطق 4و 2 به ترتیب با سهم 11.1 و 105 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع، 74.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران فقط مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14، 1، 7، 10، 15 و 3) بوده و 12 منطقه دیگر فقط 25.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزيع منطقه های تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اسفند 95

نمودار توزیع مناطق تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اسفندماه 95

تحولات قیمت مسکن

در اسفند ماه سال 95، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 45.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل  و مشابه  سال قبل به منطقه معادل ( 8.6 درصد ) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک ( معادل 1.7 درصد)  تعلق دارد.

جدول عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در اسفند  ماه سال 95 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 98.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مذبور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.7 درصد کاهش و 208 درصد افزایش نشان می دهد.

نمودار آماری متوسط قيمت يک مترمربع زير بنای واحد مسکونی شهر تهران

متوسط قيمت يک مترمربع زير بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1395

تحولات بازار مسکن شهر تهران در سال95در سال 95، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 162.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال گذشته 5.4درصد افزایش نشان می دهد.در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 43.9 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل 5.4 درصد افزایش نشان می دهد.

جدول آماری معاملات انجام شده در شهر تهران از سال 93 تا 95

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران از سال های 93-95

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

نمودار توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در اسفندماه سال 95

توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در اسفندماه سال 95

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفند ماه 95 حاکی است، واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 11.7 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 11.2 درصد و 35 تا 40 میلیون ریال با 9.9 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 58.4 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (45.7 میلیون ریال) معامله شده اند.توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اسفند ماه 95 نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.3 درصد اختصاص داشته است.واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و نیز 80 تا 90 مترمربع به ترتیب با سهم های 13.0 و 11.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 47.6 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

نمودار توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا در اسفند ماه سال 95

توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا در اسفند ماه سال 95

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

کاهش معاملات مسکن تهران در اسفند ماه 95 – اخبار پولی مالی در اسفند ماه 95 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می دهد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش( 1500 تا 2000 ) میلیون ریال با اختصاص 11.7 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.واحدهای دارای ارزش( 2000 تا 25000و 1000تا 1500 ) میلیون ریال به ترتیب با اختصاص 11.1 و 10.5 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع در این ماه، حدود 45.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از سه میلیون ریال اختصاص داشته است.

نمودار توزيع تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی در اسفند ماه سال 1395

توزيع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده برحسب سطح زيربنا در اسفند ماه سال 95

تحولات اجاره بهای مسکن

در اسفند ماه 95 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 11.3 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد.ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی ) در محاسبات شاخص کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

نمودار روند رشد ماهانه شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در اسفند ماه سال ١٣٩٥ حجم معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 12.2 هزار فقره و 45.7 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.4 درصد کاهش و 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.
درسال 95حجم معاملات شهر تهران نسبت به سال قبل از رشد 5.4 برخوردار بود که که نشان از بهبود وضعیت بازار معاملات مسکن در این سال دارد.بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اسفند ماه 95 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب 11.3 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد.

برگرفته از گزارش بانک مرکزی

تاریخ : 1396 / 01 / 16
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433