اخبار ویژه

گزارش بازار مسکن تهران در آبان ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۷»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در آبان ماه سال ۱۳۹۷،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶/۹ هزار واحد …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در مهر ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشرشده است. بر اساس اين گزارش:
در مهرماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۹/۴ هزار واحد مسک …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در شهریور ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال ۱۳۹۷ »که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در شهريورماه سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۰/۳ هزار …

ادامه مطلب
نمايه گزارش معاملات مسکن آذر 95

گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه ۹۷

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ »که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشرشده است. بر اساس اين گزارش:
در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۲/۰ هزار …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در تیر ماه ۹۷

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال ۱۳۹۷″که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشرشده است. بر اساس اين گزارش:
در تيرماه سال ۱۳۹۷،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۳/۵ ه …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در خردادماه ۹۷

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۷ >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشرشده است. بر اساس اين گزارش:
در خردادماه سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴/۹ ه …

ادامه مطلب
نمایه گزارش معاملات مسکن آذر 95

گزارش بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه ۹۷

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در فروردین ماه ۹۷

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال ۱۳۹۷ >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در فروردين ماه سال ۱۳۹۷،تعداد معاملات آپارتمان های مسکوني شهر تهران به ۰/ …

ادامه مطلب
نمايه گزارش معاملات مسکن آذر 95

گزارش بازار مسکن تهران در اسفند ماه ۹۶

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۶ >که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در اسفندماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲/۳ هزا …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه ۹۶

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ >که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه ومنتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۸/۴ هزا …

ادامه مطلب