بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس

گزارش بازار مسکن تهران در دی ماه ۹۶

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي ماه سال ۱۳۹۶ “که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات  کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۵۲/۴ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶/۷ درصد افزايش نشان می دهد.
خاطر نشان مي نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی “تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران” مي باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در دي ماه سال ۱۳۹۶ حاکی  از آن است که از مجموع ۱۹۰۰۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم۴۹/۵  درصد بیشترین سهم را  به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با دی ماه سال قبل ۳/۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی )

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن اسات که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۶  درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با سهم های ۱۱/۲ و ۹/۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . در مجموع ۷۳/۹ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۲ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۷ ،۱ ،۳ و ۱۵) و ۱۲ منطقه باقيمانده ۲۶/۱ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند .

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۶

تحولات قيمت مسکن

در دی ماه سال ۱۳۹۶ ،متوسط قیمت یک متر زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۲/۴ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۰/ و ۱۶/۷ درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵( معادل ۲۷/۳ درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۲۰( معادل ۵/۵ درصد)تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل ۱۱۱/۷ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۲۴/۷ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۳ و ۱۳/۱ درصد افزايش نشان می دهد.

متوسط قیمت یک متر متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه سال ۱۳۹۶

در ده ماهه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵۰/۵ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش ۱۲/۲ درصدی را نشان می دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۷/۵
ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۹ درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در ده ماهه سالهاي ۹۶-۱۳۹۴

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در دی ماه ساال ۱۳۹۶حاکي از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قيمتي “۳۰ تا ۳۵ “ميليون ريال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۹/۹درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتی “۲۵ تا۳۰ “و
“۳۵ تا ۴۰ “ميليون ريال به ترتيب با سهم های ۹/۵ و ۹/۰ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . دراین ماه توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۶/۶ درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۲/۴ میلیون ریال ) معامله شده اند.

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا (ميليون ريال / درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی در دی ماه سال  ۱۳۹۶ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکونی با زيربنای “۶۰ تا ۷۰ “متر مربع معادل ۱۵/۳ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای “۵۰ تا ۶۰ “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳/۳ و ۱۲/۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۰/۳ درصد از معاملات  انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در دی ماه سال ۱۳۹۶ ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ “ميليون ريال با اختصاص سهم ۱۱/۶ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای داراي ارزش “۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ “و “۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص ۹/۵ و ۸/۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در اين ماه، حدود ۵۲/۶ درصد از معاملات به واحدهاي مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزيع فراوانی تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در دی ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۳ و ۹/۳ درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم می گردند ونيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياست های کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است .خاطر نشان مي نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی )درمحاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۵ )معادل۳۳/۱درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

در دی ماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحدمسکونی در شهر تهران به ترتيب به۱۹/۰هزار فقره و   ۵۲/۴ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۳/۵ و ۱۶/۷ درصد افزايش نشان می دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طي دی ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخير بوده است. به طوری که اين موضوع سبب گرديده است تا درمجموع، تعداد معاملات  آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در ده ماهه سال ۱۳۹۶ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازافزايش ۱۲/۲ درصدی برخوردار گردد. بررسي نحولات بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال ۱۳۹۶ نيز مويد تغييرمتناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين دوره می باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۳ و ۹/۳درصد رشد نشان می دهد.

و تعداد معاملات واحدهای مسکوني انجام شده درمناطق ۲۲ گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

Review: 5 - "گزارش بازار مسکن تهران در دی ماه ۹۶" by , written on بهمن ۸, ۱۳۹۶

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي ماه سال ۱۳۹۶ “که برگرفته […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*خرید محصول از بیلدینگ پلاس