بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس

گزارش بازار مسکن تهران در آذر ماه ۹۶

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در آذرماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۷/۸ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰/۲ درصد افزايش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۵۰/۹ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴/۹ درصد افزايش نشان می دهد.

خاطر نشان می نمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران مي باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آذرماه ساال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۷۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸/۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با آذرماه سال قبل ۳/۷واحد درصد کاهش یافته و در مقابل با سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی)

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴/۹ درصدی از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با سهم های ۱۱/۴ و ۹/۹ درصدی دررتبه های بعدی قرار گرفته اند . در مجموع ۷۴/۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به  ۱۰ منطقه شهر (ابه ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۲ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۷ ،۳ ،۱و ۱۵ )بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵/۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در آذر۹۶

تحولات قيمت مسکن

در آذرماه سال ۱۳۹۶ ،متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۰/۹ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱ و ۱۴/۹ درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ ( معادل ۲۴/۴ درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۱۶( معادل ۵/۳ درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی  معامله شده معادل ۱۰۶/۴ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۲۴/۰ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  ۶/۳و ۷/۱ درصد افزايش نشان مي دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در نه ماهه سال ۱۳۹۶

در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۳۱/۵ هزار واحد مسکونی بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش ۱۲/۰ درصدی را نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۷/۰ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۰ درصد افزايش نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در نه ماه سال های ۹۶-۱۳۹۴

ساير شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آذرماه ساال ۱۳۹۶ حاکي از آن است که واحدهاي مسکونی در دامنه قيمتي “۳۰ تا ۳۵ “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم ۱۰/۶درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتی “۲۵ تا ۳۰” و “۳۵ تا ۴۰ “ميليون ريال به ترتيب با سهم های ۹/۷ و ۹/۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در ايان ماه، توزيع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۷/۰ درصد واحدهای مسکونی با قيمتی کمتر از متوسط قيمت مترمتر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۰/۹ميليون ريال)معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا(میلیون ریال/درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زيربنای هر واحد مسکونی

توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در آذر ماه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زيربنای “۶۰ تا۷۰ “متر مربع معادل ۱۴/۳اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيربنای”۷۰ تا ۸۰ “و “۵۰ تا ۶۰ “متر مربع به ترتيب با سهم های۱۳/۲و ۱۲/۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهای مسکونی با سطح زيربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۴۹/۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنا(متر مربع-درصد)

توزيع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذرماه سال ۱۳۹۶ ،توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در ميان دامنه های قيمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ “ميليون ريال با اختصاص سهم ۱۱/۰ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش “۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ “و “۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ “ميليون ريال نيز هر کدام با اختصاص ۱۰/۱ و ۸/۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۳/۴درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ ميليون ريال اختصاص داشته است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی(میلیون تومان / درصد )

تحولات اجاره بهای مسکن

در آذرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۸ و ۹/۷ درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم می گردند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره بهای مسکن از سياستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی)در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفي (بر اساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۵ )معادل  ۳۳/۱درصد می باشد.

روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی،قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

جمع بندی

در آذرماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتيب به ۱۷/۸هزار فقره و ۵۰/۹ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۵۰/۲ و ۱۴/۹ درصد افزايش نشان مي دهد. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طي آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه چهارماهه اخير بوده است. به طوری که اين موضوع سبب گرديده است تا در مجموع، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در نه ماهه سال ۱۳۹۶ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از افزايش ۱۲/۰ درصدي برخوردار گردد. بررسي تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال ۱۳۹۶ نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نر تورم در اين دوره می باشد، به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰/۸ و ۹/۷ درصد رشد نشان مي دهد.

تعداد معاملات واحد های مسکونی انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

منبع:بانک مرکزی

Review: 5 - "گزارش بازار مسکن تهران در آذر ماه ۹۶" by , written on دی ۷, ۱۳۹۶

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*خرید محصول از بیلدینگ پلاس